icon-sitemap

Diržinskas Juozas

[gimė 1889 12 14 Navadolės k., Vilkaviškio aps, - 1941 07 14 Vištytyje (Vilkaviškis)] - politinis veikėjas. Leokadijos Diržinskaitės  - Pliušenko tėvas. Nuo 1911 m. Rusijos kariuomenėje dirbo rev. darbą. Spalio revoliucijos kovų Kalugoje dalyvis. 1918 m. grįžo į Lietuvą, kovojo už Tarybų valdžią, buvo išrinktas Kybartų rev. komiteto nariu. Nuslopinus Tarybų valdžią, dalyvavo pogrindinėje veikloje (jo namuose vykdavo nelegalūs part. kuopelės susirinkimai). 1940 m. išrinktas Pajevonio vls. vykd. k-to pirmininku. Hitlerininkų nužudytas.

Šaltiniai:
1.    Juozas Diržinskas. Ilgojo kalno istorija - 1941.07.14. Prieiga internete http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-juozas-dirinskas&catid=25:the-project
2.    Leokadija Diržinskaitė-Piliušenko. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Leokadija_Dir%C5%BEinskait%C4%97-Piliu%C5%A1enko

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba