icon-sitemap

Vitkauskas Vincas

[gimė 1890 10 04 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1965 03 03 Kaune] - karinis ir
politinis veikėjas. 1908 - 1912 mokėsi Marijampolėje, Vilkaviškyje. 1914 m. eksternu baigė Aleksejaus g-ją Oriole. 1914 - 1916 studijavo Maskvos universiteto Matematikos fakultete, kartu mokėsi Stroganovo dailės mokykloje. 1916 10 01 baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 baigė kulkosvaidininkų kursus prie Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklos. Dalyvavo I pasaul. karo kovose Rumunijos fronte. 1917 11 kareivių tarybos pulko komiteto narys, palaikė ryšius su pulke veikusia bolševikų organizacija. 1918 10 grįžo į Lietuvą, VRM paskirtas Vilkaviškio aps. viršininku. 1919 02 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 11 18 suteiktas pėst. kapitono laipsnis.

Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, lenkais. 1920 10 16 sužeistas. 1923 01 dalyvavo Klaipėdos išvadavime (slap. Vilius Kremeris), buvo sukilėlių štabo administracijos skyriaus viršininkas. 1923 05 18 pakeltas į majorus. 1926 02 16 pakeltas į plk. leitenantus. 1924 - 1928 LU išklausė Teisių fakulteto kursą. 1929 11 23 pakeltas į pulkininkus. 1930 06 19 baigė Aukštesniųjų kariuomenės viršininkų kursus. 1935 11 23 pakeltas į generolus leitenantus. 1939 04 04 paskirtas I pėst. divizijos vadu. 1939 06 13 pakeltas į divizijos generolus. 1940 04 22 paskirtas  kariuomenės vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 06 15 pradėjo eiti ir KA ministro pareigas. 1940 06 15 išleido įsakymą, reikalaujantį „žygiuojančiai Sovietų kariuomenei taikyti visas mandagumo ir draugiškų santykių taisykles“. 1940 07 12 atleistas iš kariuomenės vado pareigų. 1940 07 14 - 15 išrinktas į Liaudies seimą. 1940 08 27 paskirtas KAM Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininku. Dar einant šias pareigas 1940 09 02 paskirtas RA 29 ŠTK vadu, suteiktas RA generolo leitenanto laipsnis. 1941 01 02 išrinktas SSRS Aukščiausiosios tarybos deputatu. Grįžęs į Lietuvą 1946 - 1950 KU, 1950 - 1954 KPI karinės katedros viršininkas, SSKP narys (1950). 1941 - 1954 SSRS Aukščiausiosios tarybos, 1955 - 1963 LSSR Aukščiausiosios tarybos deputatas. Mirė Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 5 laipsnio (1920), Vyties Kryžiaus II rūšies 1 laipsnio (1926), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930), DLK Gedimino 3 laipsnio (1934), Šaulių žvaigždės (1938) ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu, Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1938), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929); SSRS - Lenino (1950), Raudonosios žvaigždės (1945), Tėvynės karo 1 laipsnio (1947) ordinais, medaliais.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.
2.    Karys, 1940 m. gegužės 2 d., Nr. 18 (1098). - 484 psl.
3.    Antanas Navaitis. Lietuvos kariuomenės tragedija // XXI amžius, 2008 m. lapkričio 21 d., Nr. 88 (1681)
4.    Stasys Knezys. Lietuvos kariuomenės naikinimas (1940 m. birželio 15 d. - 1941 m.)
5.    Vincas Vitkauskas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4 (Simno-Žvorūnė). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. - 587-588 psl.
6.    Januta D. Gen. Vitkausko istorija ne jam vienam priklauso. Prieiga internete http://www.draugas.org/10-06-09januta.html
7.    Lukšas A. Generolas Vincas Vitkauskas politikos šunkeliuose. 2011. Prieiga internete http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/generolas-vincas-vitkauskas-politikos-sunkeliuose/146720
8.    Navaitis A. Lietuvos kariuomenės tragedija. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/11/21/istving_02.html
9.    Vincas Vitkauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Vitkauskas
10.    Vitkauskaitė-Matukonienė L. Generolas Vincas Vitkauskas mano atmintyje. 2001. Prieiga internete http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/02/2vitk.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba