icon-sitemap

Vymeris Augustas

[gimė 1869 12 16 Geisteriškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 01 Tauragėje] - evengelikų-liuteronų kunigas. Mokėsi Marijampolės g-joje. Studijavo ev. teol. mokslus Tartų universitete, 1869 m. paskirtasgarlaivos parapijos kunigu, vėliau buvo Pabijanico (prie Lodzės) ir Vižainio parapijų kunigu, o nuo 1911 05 01 iki 1942 04 01 tauragės parapijos klebonu, kur dirbo kunigo ir visuomenininko darbą, rūpindamasis parapijiečių švietimu. Lietuvos vyriausybei pavedus jis su H. D. Sroka ir P. Titelbachu 1919 m. suorganizavo nepriklausomos Lietuvos ev. liut. konsistoriją ir buvo jos viceprezidentu iki 1925 m. 1922 - 1928 buvo lietuvių ev. liut. sinodo vicesenjoru. 1921 m. Tauragėje kartu su J. Vilkaičiu pradėjo organizuoti lietuvių mokytojų kursus, buvo Tauragės seminarijos ir vėliau komercinės mokyklos mokytojas. 1923 -  1925 Tauragėje ėjo suaugusių g-jos direktoriaus pareigas, rėmė lietuvių ev. liut. sąjungos „Pagalbos“ organizavimą (1923) ir padėjo ginti lietuvių ev. liut. teises bažnytiniuose reikaluose. Labai vertino lietuvių ev. liaudies giesmių melodijas ir buvo žymią jų dalį užrašęs, bet jo vertinga medžiaga II pasaul. karo metu žuvo.

Šaltiniai:
1.    Žemaitaitis A. Augustas Vymeris – Paprūsės liuteronų kunigas. 2012. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-06-augustas-vymeris-papruses-liuteronu-kunigas/78263
2.    Nuotrauka „Augustas Vymeris Staiginės kaimo kapinėse, prie Elzės Andrušaitienės kapo apie 1937-uosius metus“ | Autorius nežinomas. Prieiga internete http://www.europeana.eu/portal/record/2023808/emuziejai_Eksponatas_asp_paroda_24_kodas_9358.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba