icon-sitemap

Vaitiekūnas Vytautas

(iki 1944 m. Juozas Katilius)
[gimė 1903 10 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1984 10 26 South Orange, NJ] - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi g-joje Marijampolėje. 1926 m. baigęs Lietuvos universitete teisės mokslus, vertėsi advokato praktika Kaune. Besimokydamas universitete, veikė Lietuvos darbo federacijoje (nuo 1934 m. Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga), bendradarbiavo spaudoje (ir katalikų). Dirbo laikr. „Darbininkas“ redakcijoje. 1936 m., 1938 m. rūpinosi šio laikraščio išlikimu, telkė studentus darbui šiame laikraštyje. 1938 m. Darbininkų šalpos fondo iniciatorius. 1940 m. vienas rezistencijos dalyvių, nuo 1943 m. VLIKo narys. 1944 - 1945 vokiečių kalintas Bayreuthe. Išlaisvintas ir pasivadinęs Vytautu Vaitiekūnu, tęsė veiklą VLIKe Würzburge (Vokietija), bendradarbiavo spaudoje (rašė apžvalgas „Žiburiuose“ ir kt., slap. J. Mažutis).

Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1951 m. priklausė Patariamajai Lietuvos grupei, veikė Lietuvos laisvės komitete. Nuo 1955 m. VLIKo teisės patarėjas. 1955 - 1956 vienas „Lietuvos“, 1946 - 1977 „Į laisvę“ redaktorių. Pavergtųjų tautų seimo Lietuvos laisvės komitetui parašė apžvalgą „A. Survey of Developments in Captive Lithuania“ (3t.) ir dalį apžvalgos V. Vardžio kn. „Lithuania under the Soviets (1965). Išleido kn. „Sovietų teisingumas“ (1959), „Bendravimas su Lietuva“ (1965). Bendradarbiavo „Aiduose“, „Darbininke“, „Drauge“, „Tėviškės žiburiuose“, LE.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Vilija Kneitienė; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr. - (Pasaulio lietuviai). - ISBN 5-420-01415-7 (įr.), T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p. : iliustr., p. 422.
2.    Vytautas Vaitiekūnas. Prieiga internete http://www.lkma.org/pdf_files/vaitiekunas_asmuo.pdf
3.    Valiušaitis, V. (2011). Istorijos vėtroms blaškant: okupacijų vaizdai ir emigracijos negandos dr.R.Šomkaitės akimis. Prieiga internete https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorijos-vetroms-blaskant-okupaciju-vaizdai-ir-emigracijos-negandos-drrsomkaites-akimis.d?id=49244208

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba