icon-sitemap

Kodatienė Kunigunda

[gimė 1910 08 28 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - ekonomistė, šaulių ir skautų veikėja. 1934 m. baigė VDU ekonomikos skyrių. 1930 - 1934 VDU studenčių skaučių draugovės pirmininkė, skaučių radijo valandėlės vedėja Kauno radiofone (1935). 1930 - 1938 dirbo Žemės ūkio mokykloje Kaune; čia vadovavo moterų šaulių būriui. 1938 - 1940 Moterų šaulių centro tarybos švietimo vadovė ir žrn. „Šaulė“ redaktorė. 1941 m. Kauno m. soc. Rūpybos įstaigos vedėja. 1942 - 1944 Savitarpio pagalbos vyr. komiteto motinos ir vaiko globos vyr. referentė. Bendradarbiavo „Lietuvos aide“, „Trimite“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV. Nuo 1954 m. skaučių seserijos vadijos socialinio skyriaus vedėja, vėliau vyriausios skautininkės pavaduotoja. 1955 m. JAV LB Detroito kultūrinių renginių pirmininkė. Žrn. „ Karys“ moterų šaulių skyriaus „Šaulė tremtyje“ redaktorė. Bendradarbiavo „Drauge“, „Laisvojoje Lietuvoje“, „Skautų aide“, „Laiškuose lietuviams“. Apdovanota LDK Gedimino, Šaulių žvaigždės ir Lelijos ordinais.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715, [1] p.
3.    Lietuvių enciklopedija. T.12: Klaatch – Kraszewski. - 1957. - 544 p.
4.    Šaulė tremtyje. Prieiga internete http://partizanai.org/index.php/karys/333-karys-1957m-9-11/4902-saule-tremtyje
5.    Kodatienė G. Įspūdžiai iš „Laiškų lietuviams“ kelionės (1982). Prieiga internete http://laiskailietuviams.lt/index.php/vol-33-1982m/1982m-9-spalis/5533-ispudziai-is-laisku-lietuviams-keliones
6.    Kybartų krašto šviesuolių enciklopedinio žinyno vardynas. Prieiga internete http://kybartai.lt/kybartai/wp-content/uploads/2015/02/Enciklopedinio-zinyno-vardynas.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba