icon-sitemap

Navickas Jonas

[gimė 1895 01 02 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1941 09 02 Worcester, Mas. (JAV)] - kunigas, teologijos daktaras. 1909 m. Seinuose baigė mokyklą ir įstojo į Vilkaviškio g-ją. 1911 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, bet mokėsi tik du metus. Išvyko į JAV. Įstojo Niujorke į vyskupijos kolegiją ir tuoj įsijungė į lietuvių jaunimo katalikiškų organizacijų veiklą. 1914 m. įstojo į vienuoliją. Pradėjo studijuoti Baltimorės kunigų seminarijoje. Nuo 1919 m. studijuoja Friburo universitete ir 1922 m. baigia apgindamas daktaro disertaciją. Įšventintas kunigu, pirmųjų mišių grįžta laikyti į Lietuvą - Virbalį. Grįžta vėl į JAV, dirba misionieriaus darbą. 1925 m. pereina pas marijonus. 1926 m. paskiriamas naujai įkurtos marijonų kolegijos rektoriumi. Nuo 1939 m. JAV marijonų provincijolas. Daug darbo įdėjo, norėdamas Marianapolį padaryti ne tik mokslo įstaiga, bet ir šventove: kolegijos parke įtaisė meniškus lietuviško stiliaus Kryžiaus kelius. Nuo 1908 m. pradėjo rašinėti „Šaltinėliui“ (slapyvardžiu Pleikys, J. Vienuolis, J. Piktupelis). Nuo 1913 m. rašė „Draugui“, „Ateičiai“, „Šaltiniui“, „Lietuvai“, „Vilčiai“, o daugiausia „Moksleiviui“. 1915 m. bendradarbiavo „Darbininke“, „Tautos rytojuje“, „Pažangoje“, „Studentų žodyje“, „Draugijoje“, „Tiesos kelyje“ ir kt. Taip pat rašė ir į angliškus laikraščius. J. Širvinto slapyvardžiu ir kriptonimu yra išvertęs ir išspausdinęs J. Berthier „Mūsų tikėjimas“ (1919), „Šv. Novena“ (1932), A. Coughland „Pranašystė“ (1937), „Du vainikai“ (1938), K. K. Romanov „Žydų karalius“ (1938), „Byla kunigo su saliūninku arba išloštas doleris“ (1938).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
3.    Lietuvių enciklopedija. T.20: Narsa – Očapovskis. - 1960. - 544 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba