icon-sitemap

Tvarauskas Mykolas

[gimė 1844 12 16 Kaupiškių k., Vilkaviškio aps. - 1921 08 08 Niujorke (JAV)] - leidėjas, vertėjas.
Mokytojavo Užnemunės pradžios mokyklose, dalyvavo 1863 m. sukilime, pabėgo į Prūsiją - 1868 išvyko į JAV. 1874 m. Shamokine (Pennsylvanijos valst.) įsteigė spaustuvę. 1875 m. išspausdino pirmuosius Amerikoje lietuvių spaudinius (atsišaukimą „Mieli broliai!“, anglų - lietuvių ir lietuvių - anglų k.žodyną). Niujorke 1879 - 1880 leido pirmą lietuvių išeivių laikr. „Gazieta lietuviška“ (išėjo 16 nr.), 1884 m. „Uniją“ (su J. Šliūpu), 1891 - 1892 „New Yorko gazietą lietuvišką“. Iš lenkų k. išvertė nereikliam skaitytojui skirtos literatūros („Morfeušas, išguldytojas sapnų“, 1883; „Praractvos Michaldos“, 1883, „Pakalnė Juozapoto, arba Sūdas paskutinis“, 1884; Historija apie Ali - Babą, 1894), iš vokiečių k. nežinomo autoriaus kūrinį „Siberija, arba Kančios nekaltųjų (1896 - 1897). Vertimų kalba nesklandi, užteršta svetimybėmis.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.32: Tübingenas – Valeika. - 1965. - 544 p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 24: Tolj–Veni/ [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. - 848 p.
3.    Mykolas Tvarauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Tvarauskas
4.    Pirmoji Amerikos lietuviška knyga. Prieiga internete http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/pkngamer.lt.htm
5.    „Michał Twarowski (Mykolas Tvarauskas) i jego "Słownik". Prieiga internete http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367179988676

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba