Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Draugelyt%C4%97-Galdikien%C4%97

Galdikienė (Draugelytė) Magdalena

[gimė 1891 09 26 Bardauskų k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 1979 05 22 Putname, CT) - pedagogė, visuomenės veikėja. Dailininko A. Galdiko žmona. 1910 m. baigė Marijampolės mergaičių g-ją. 1912 - 1915 mokėsi Sankt Peterburgo Aukštuosiuose kursuose; čia subūrė studentų ateitininkų kuopelę. 1920 m. išrinkta į Steigiamąjį Seimą (kaip krikščionė demokratė į Seimą buvo renkama ir vėliau). 1934 m. įkūrė s-gos inteligenčių sekciją „Moterų talka“. SSRS okupavus Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Niujorke, NY. Įvairiais slapyvardžiais bendradarbiavo period. spaudoje („Ateityje“, „Dirvoje“, „XX  amžiuje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Lietuvaitėje“, „Moksleivių drauge“, „Moteryje“, „Naujojoje vaidilutėje“).

Šaltiniai:
1.    Butkuvienė A. Garsios Lietuvos moterys. – Vilnius:  Baltos lankos, 2007.
2.    Gaigalaitė Beleckienė O. Neužmirštami metai. -  Kaunas, 2004.
3.    Galdikienė-Draugelytė, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1955, t. 6.
4.    Galdikienė-Draugelytė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2004, t. 6.
5.    Kačerauskienė A. Magdalena Galdikienė: pedagogė, visuomenės veikėja, tauri asmenybė. 2006. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/09/27/atmi_02.html
6.    Vailionytė D. „Nenuilstanti Lietuvos pilietinės visuomenės kūrėja“, XXI amžius, 2001 m. balandžio 25 d., nr. 31.
7.    Veilentienė A., Galdikienė Magdalena, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 145–147.
8.    „Moteris“, 1935, nr.3. Visas numeris skirtas Magdalenos Galdikienės garbei.
9.    Magdalena Draugelytė-Galdikienė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Draugelyt%C4%97-Galdikien%C4%97
10.    Magdalena Draugelytė-Galdikienė – garbinga asmenybė po paprastumo skraiste. Prieiga internete http://www.voruta.lt/magdalena-draugelyte-galdikiene-%E2%80%93-garbinga-asmenybe-po-paprastumo-skraiste/
11.    Magdalena Draugelytė-Galdikienė (1891-1979). Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4162&p_d=159595&p_k=1