icon-sitemap

Staniškis Vincas

[gimė apie 1850 Išlandžių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - pie 1920 Kinešmoje (Rusija)] - mokytojas, kalbininkas, varpininkas, knygnešių rėmėjas. Baigė Marijampolės g-ją ir Maskvos universitetą. Apie 1880 m. atkeltas į Marijampolės g-ją, dėstė graikų, lotynų ir lietuvių k. Bendradarbiavo su P. Kriaučiūnu. Gaudavo „Aušrą“. Pirmuosius „Aušros“ numerius persiuntė gyd. Petrui Matulaičiui. Vienam Seinų klierikui neatsargiai parašius, kad liet. raštų galima gauti pas Staniškį, laišką sugriebė inspektorius, ir po 1895 m. Staniškis buvo nutremtas mokytoju į Lomžą. Gyvendamas Marijampolėje ir Lomžoje kasmet aukodavo 25 rublius „Varpo“ reikalams, dr. K. Griniui suteikdavo žinių apie Marijampolės ir kitų mokyklų rusinimą. Parvykęs vasaros atostogų iš Lomžos susitikdavo su buvusiais mokiniais, liet. spaudos platintojais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.28: Skara –Stoska / [redagavo J. Girnius]. - 1963. - 544 p.
3.    Staniškis Vincas. Prieiga internete http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Staniskis_Vincas.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba