icon-sitemap

Astrienė Uršulė (Lukoševičiūtė)

[gimė 1912 10 16 Sausininkų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 2008 01 28] - tautodailininkė.
1932 m. baigė Valakų žiemos žemės ūkio mokyklą ir mezgimo kursus. Pavasarininkė. Dirbo Paežerių žemės ūkio mokykloje. Nuo 1949 m. gyveno JAV, Grand Rapidse, MI. Lietuvoje iš savo motinos išmoko pinti iš šiaudų, kurti karpinius, marginti margučius. Nuo 1949 m. kasmet savo darbus eksponavo Grand Rapidso Šv. Petro ir Povilo parapijos liet. renginiuose, nuo 1967 m. rengė kasmetinius margučių marginimo kursus Balzeko lit. kultūros muziejuje. Surengė individualines parodas Čikagoje M.K. Čiurlionio galerijoje (1971, 1979), Balzeko muziejuje (1989, 1992, 1994), Clevelande, OH, Šv. Jurgio parapijoje (1971, 1972) ir Lietuvių namuose (1980). Nuo 1955 m. jos darbai  iš šiaudų (prakartėlės, snaigės, paveikslai) rodomi įvairiose tarpt. parodose, televizijos laidose, skelbiami liet. ir amer. periodiniuose leidiniuose.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba