icon-sitemap

Balkauskaitė Marija

[gimė 1907 01 06 Kunigiškių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - lietuvių visuomenės veikėja Škotijoje. Dėl rusų persekiojimo 1907 m. pabaigoje tėvai atsidūrė Škotijoje. Daug metų, iki 1945 m., buvo Anglijos Lietuvių Moterų Draugijos sekretorė. 1944 - 1945 lietuvių tremtinių masėms atsidūrus vak. Vokietijoje, ji iš Škotijos virto viena pirmųjų tremtinių globėjų, organizuodama jų pašto siuntinėjimą į visas laisvąsias šalis, surišdama juos su jų giminaičiais  užjūryje, siuntinėdama jų skundus, memorandumus ir kitus raštus pasaulio galybėms, aprūpindama juos maistu, drabužiais ir kt. ir jiems tarpininkaudama efidevitų gauti. Dėl tokios jos veiklos š. Vokietijoje Buxtehudės Lietuvių Raud. Kryžiaus sk. 1946 03 17 ją išrinko garbės nariu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška - vyriausias redaktorius … et. al. - Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos leidykla (Juozas Kapočius), 1953-1985. - 37 t.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba