icon-sitemap

Basanavičius Jonas

[gimė 1851 11 23 Ožkabaliuose, Vilkaviškio raj. - 1927 02 16 Vilniuje] - gydytojas, istorikas, etnologas, tautosakininkas, publicistas. Mokėsi Marijampolės g-joje, 1879 m. Maskvos u-te baigė mediciną. 1882- 1884 medicinos studijas gilino Prahoje ir Vienoje. Žymus lietuvių tautinio judėjimo veikėjas. Vienas „Aušros“ steigėjų, redagavo pirmuosius jo numerius, lėmė idėjinę kryptį. Inicijavo Lietuvių mokslo draugijos įkūrimą, iki mirties jai vadovavo. Aktyvus Lietuvos valstybingumo idėjos realizuotojas, 1905 m. Lietuvių seimo Vilniuje pirmininkas, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16-osios akto signataras. Paskelbė apie 40 istorijos, etnografijos, mitologijos, folkloristikos studijų, ypač didelį dėmesį skyrė senajai lietuvių kultūrai ir tautos genezei, sukūrė trakiškąją lietuvių kilmės teoriją. Mokslo ir kultūrinės bei visuomeninės publicistikos straipsnius spausdino daugelyje liet. laikraščių ir žurnalų, taip pat bulgarų , rusų, lenkų, vokiečių periodikoje. Sudarė ir išleido tautosakos rink. „Lietuviškos pasakos“ (1-2, 1898-1902), „Ožkabalių dainos“ (1-2, 1902), „Iš gyvenimo vėlių ir velnių“ (1903), „Lietuviškos pasakos įvairios“ (1-4, 1903-1905). Surinko ir paskelbė medžiagos A. Vištelio, V. Kudirkos, V. Pietario, A. Strazdo biografijoms, straipsnių ir recenzijų, atsiminimų, parašė J. Zauerveino biografiją ir parengė jo poezijos rinkinį (1922, rankr.).

Bibliografija:
•    Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius ; [parengė Kostas Aleksynas ; įvadą parašė Leonardas Sauka]. - Vilnius : Vaga, 1993-2004. - 15 t.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1852-1922 m. / Jonas Basanavičius ; [tekstą parengė Gražina Pruskuvienė]. - Vilnius : Baltos lankos, 1997. - 335,[1]  p.. - (Skaitinių serija ; 19).
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Rinktiniai raštai / Jonas Basanavičius ; [redakcinė komisija: K. Korsakas (pirm.) … [et al.] ; paruošė D. Krištopaitė]. - Vilnius : Vaga, 1970 (Kaunas : V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.). - xxiv, 1036, [1] p., [13] iliustr., faks., portr. lap. : iliustr.. - (Lituanistinė biblioteka).
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Iš Seinų vyskupystės historijos / J. Basanavičius ir K. Grinius. - [Vilnius : Lietuvių mokslo draugija], 1909 (Vilnius : M. Kuktos sp.). - 41 p. ; 26 cm. - Atsp. iš „Lietuvių tautos“, kn. 1, d. 3 (1909).
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Lenkai Lietuvoje / dr. J. Basanavičius ; iš rusiško išgulde V. Gintautas [Petras Vileišis]. - Chicago, Ill. : spaudinta „Lietuvos“ spaustuvej, 1903. - 41 p.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Spaudos 1864 metų uždraudimas, jojo pasekmės ir reikšmė / Jonas Basanavičius. - Vilnius : "Ruch" sp., 1924. - 24 p.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Iš Palangos istorijos / J. Basanavičius. - Vilnius, 1922. - 52 p. : iliustr.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Prie historijos musun rašybos / paraše dr. J. Basanaviţius. - Tilžeje : spaustuveje Otto v. Mauderodes, 1899. - 17 p.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Dėliai Daidaliaus ir jojo labyrinto : iš „Lietuvių  tautos“ / d-ras J. Basanavičius. - Vilniuje : [s.n.], 1925 (Vilniuje : „Ruch“ sp.). - 21 p. : iliustr.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose = De lingua polonica in ecclesiis Lithuaniae : lietuvių raštas, paduotas Jo Šventenybei Pijui X. Popiežiui ir visiems S.R. Katalikų Bažnyčios kardinolams / [Jonas Basanavičius ; į lotynų kalbą išvertė Antanas Bajorinas]. - [Vilnius : Lietuvių mokslo draugija], 1906 (Kaune : S. Banaičio sp.). - 75 p.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). "Medega" musu tautiszkai vaistinykystai : [liaudies medicinos terminų žodynas su ligų aprašymu] / parupino dr. J. Basanaviczius. - Shenandoah, Pa. : [s.n.], 1898 ([Shenandoah, Pa., V. Šlekio sp.]). - [2], 38 p., [2] portr. lap. : iliustr.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra : (prie studijos "Lietuvių kryžiai archaiologijos šviesoje") / J. Basanavičius. - Vilnius : M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygyno leidinys, 1912 [virš. 1913] (Vilnius : M. Kuktos sp.). - 100 p.
•    Basanavičius, Jonas (1851-1927). J. Basanavičiaus Iš lietuvių gyvenimo 1915-1917 m. po vokiečių jungu. - [Vilnius] : M. Šlapelienės knygyno leidinys, 1919 (Vilnius : „Švyturio“ sp.). - 20 p.
•    Iš gyvenimo vėlių bei velnių : [sakmės ir padavimai] / surinko J. Basanavičius. - 3-a elektr. laida. - Kaunas : iš A. Olševskio elektrotypų M. Jolko sp., 1928. - LXXXII, 386, [1] p.
•    Lietuviškos pasakos yvairios / surinko J. Basanavičius. - 4-a laida. - Kaunas : Švyturys, 1928. - 4 d.
•    Linksmosios lietuvių pasakos : [iš J. Basanavičiaus, S. Daukanto, A. Giedriaus, S. Tijūnaičio pasakų rinkinių / pasakas parinko Pranas Sasnauskas ; dailininkė Edita Žumbakytė]. - Kaunas : Vaiga, 1998 (Kaunas : Spindulys).
•    Lietuviszkos pasakos / surinko J. Basanaviczius. - Shenandoah (Pa.) : [s.n.], 1898-1902. - 2 t.
•    Narbutas, Teodoras (1784-1864). Grovo Kyburg'o kelionė Lietuvona 1397 m. / lietuviškai išguldė J. Basanavičius ; (su D.L.K. Vitauto paveikslu). - Plymouth (Pa.) : Vienybė lietuvninkų, 1900. - 52 p. : portr.. - (Tėvynės mylėtoju draugystė ; no. 4).
•    Pietaris, Vincas (1850-1902). Iš mano atsiminimų / Vincas Pietaris ; spaudon prirengė J. Basanavičius. - Chicago, Ill. : [išleid. ir] spauda „Lietuvos“, 1905. - 301 p. : portr..
•    Lietuvių tauta : laikraštis, skiriamas lietuvių praeities ir dabarties tardymui / Lietuvių mokslo draugija ; redaktorius: J. Basanavičius. - Kn. 1 (1907); kn. 1, d. 1 (1908)-kn. 3, d. 2 (1923); kn. 3, sąs. 3 (1925)-kn. 4, sąs. 3 (1932); kn. 5 (1935)-kn. 5 (1936). - Vilnius : Lietuvių mokslo d-ja, 1907-1936. - Įvairaus dažnumo.
•    Trumpos linksmos lietuvių pasakos : [pasakos paimtos iš Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus, Mečislovo Dovainio-Silvestraičio, Mato Slančiausko ir Vinco Bakučio pasakų rinkinių / pasakas parinko ir paruošė spaudai Valdimaras Sasnauskas ; iliustravo Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas : Vaiga, 2013 (Vilnius : BALTO print). - 206, [2] p. : iliustr.

Šaltiniai:
1.    Basanavičienė, Gabrielė Eleonora (1861-1889). Mano Tėvynė – prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai / parengė ir iš vokiečių k. vertė Vaidas Šeferis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 327, [1] p. : iliustr., faks., portr
2.    Basanavičius, Jonas (1851-1927). Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1852-1922 m. / Jonas Basanavičius ; [tekstą parengė Gražina Pruskuvienė]. - Vilnius : Baltos lankos, 1997. - 335,[1]  p.. - (Skaitinių serija ; 19). Nezabitauskis, Adolfas (1901-1968)
3.    Basanavičius : monografija / A. Nezabitauskas. - Vilnius : Labdaros ir paramos fondas "Victus", 2001. - 492, [2] p. : iliustr..
4.    Dr. Jonas Basanavičius, 1851-1927 / [sudarė Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 223, [1] p. : iliustr.
5.    Daukantas, Rytis (1980-). Jonas Basanavičius – barzdota varna / Rytis Daukantas ; [iliustracijos autoriaus]. - Vilnius : Tyto alba, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). - 54, [2] p. : iliustr. ; 23 cm. - (Lietuvos milžinai iš arti).
6.    Gustaitis, Motiejus (1870-1927). Basanavičius ir "Aušra" / M. Gustaitis. - Kaunas, 1927 ("Švyturio" B-vės spaustuvė Kaune). - 32 p.
7.    Мангачев, Петко Иванов (1941-). Daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbas Bulgarijoje 1880-1905 metais / Petko Mangačev ; [vertė Laima Masytė] ; Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija. - Vilnius : Petro ofsetas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). - 213, [1] p. : iliustr
8.    Nezabitauskis, Adolfas (1901-1968). Jonas Basanavičius : biogr.apybraiža / Adolfas Nezabitauskis. - fotografuot. leidimas. - Vilnius : Vaga, 1990. - 539, [5] p
9.    Visockis, Albinas (1948-). Bulgarija ; Basanavičius ; Lietuva / Albinas Visockis. - Vilnius : Mokslas, 1992. - 157, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr..
10.    Visockas, Antanas. Jonas Basanavičius : knyga mokiniams / Albinas Visockis. - Kaunas : Šviesa, 1991. - 108, [3] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.. - (Mokslo žmonės).
11.    Laurenčikaitė, Silvija (1960-). Mūsų Basanavičius : [jaunesniam mokykliniam amžiui] / Silva Laurenčikaitė. - Vilnius : Vyturys, 1994. - 48 p. : iliustr.. - (Tėviškė). -

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba