Dambrauskas Pijus

[gimė 1892 09 13 Ožkabalių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1987 Putname, CT] - kunigas, pedagogas.
Mokėsi Bardauskų pradžios mokykloje, Vilkaviškio g-joje ir nuo 1909 m. Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1915 09 01. 1915 - 1918 studijavo Petrapilio dvasinėje Akademijoje. Organizavo tremtinių grįžimą į Lietuvą. Buvo „Vado“ redaktoriumi. Į Lietuvą grįžo slapta 1918 08 25.  Grįžęs į Lietuvą , visą laiką dirbo pedagoginį darbą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 -1949 Kolumbijos kunigų seminarijos profesorius. 1949 m. pabaigoje išvažiavo į JAV - kunigavo. Paskutinius metus gyveno Jurgio Matulaičio namuose Putname. Bendradarbiavo katalikiškoje lietuviškoje spaudoje Lietuvoje, Petrapilyje, Amerikoje. Išspausdino daug straipsnių, paruošė 10 maldaknygių, kurių buvo paskleista apie 250 000 egzempliorių, galutinai išstumiant svetimųjų kalba leidžiamąsias. Redagavo, taisė lietuviškas knygeles.
Nuotr. žr. kn. Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla, T. 4. – 1954. – p. 262.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1: A-M. – 1998. – p. 217.