icon-sitemap

Draugelis Simanas Jonas

[gimė 1893 12 27 Šulų k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. - 1960 06 07 Niujorke, NY] - kunigas, rašytojas, visuomenininkas. Baigė Marijampolės gimnazijos 4 klases. Nuo 1910 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1916 m. Sankt Peterburge. 1916 19 18 Rusijoje veikė Lietuvių centriniame komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti. Grįžęs į Lietuvą dirbo vikaru Skriaudžiuose, pastatydino liaudies namus. Į JAV persikėlė 1925 m. 1927 - 1928 ALRK MS dvasios vadas. 1927 1935 Švč. Širdies intronizacijos direktorius. Rūpinosi JAV lietuvių statistika. 1938 - 1939 Gary , IN, leido statistikos žrn. „Pasiuntinys“. Parengė JAV lietuvių visuom. įstaigų albumą. 1935 m. „Tiesos kelyje“ išspausdino JAV liet. parapijų statistikos duomenų.  Nuo 1942 m. kūrė muzikines dramas iš Švč. Mergelės Marijos gyvenimo „Nazaretho Madonna“ (1949, skaidrės su Al d‘ Artego muzika 1954). Yra išleidęs keletą religinių knygų. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge“, „Lietuvių sarge“, „Lietuvių balse“, „Drauge“, „Darbininke“.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 1: A-M. – 1998. – p. 253.
2.    Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos leidykla, T. 5. – 1955. – p. 173.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba