icon-sitemap

Natkevičius Vincas

[gimė 1918 11 06 Ožkabalių k., Vilkaviškio aps. - 1999 06 26 Viernheime (Vokietija)] -  literatūros ir kultūros tyrinėtojas.
Baigė Vilkaviškio g-ją. 1938 - 1942 studijavo VDU ir VU lietuvių k. ir literatūrą bei filosofiją, 1945 - 1949 Tübingeno universitete filosofiją ir sociologiją. Karo metais mokytojavo Kauno ir Alytaus g-jose, 1945 - 1957 Vasario 16-osios g-joje Hütenfelde (Vokietija). Ateitininkų organizatorius ir vadovas, buvo lietuvių k. lektoriumi Frankfurto universitete, vienas iš Europos lietuvių studijų savaičių rengėjų. Paskelbė visuomeninių, filosofinių bei literatūrologinių straipsnių, studijų. Išleido monografiją „Jonas Grinius: Žydrojo romantizmo besiilgint“ (1992). Straipsniuose, paskelbtuose Lietuvoje bei užsienyje, analizavo A. Jasmanto (Maceinos), J. Baltrušaičio, V. Mačernio, P. Orintaitės, Maironio, K. Donelaičio kūrybą, rašė apie naujosios liet. prozos autorius (R. Kašauską, S. T. Kondrotą ir kt.). Straipsnį „Didžiųjų vertybių problema“ paskelbė kn. „XX a. lietuvių literatūra“ (1994). Savo darbuose akcentuoja vertybių problemą.

Šaltiniai:
1.    Natkevičius, Vincas Plyksniai ateitin / Vincas Natkevičius. - Vilnius : Aidai, 2002. - 548, [1] p.
2.    Antano Vaičiulaičio beletristika / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 338-355.
3.    Antano Jasmanto lyrika / Vincas Natkevičius// Plyksniai ateitin. - P. 356-374.
4.    Asmenybė / Vincas Natkevičius // Ateitis. - 2012, Nr. 3, p. 20-23, 2016, Nr. 1, p. 20-24.
5.    Broniaus Krivicko poezija / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 382-399.
6.    Dr. Jono Griniaus literatūrinė kritika / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 234-259.
7.    Genialieji Putino eilėraščiai / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 205-233.
8.    Grožio problema Jono Griniaus estetikoje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 70-79.
9.    Idealinės vertybės Donelaičio asmenybėje ir "Metuose" / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 96-112.
10.   Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 188-204.
11.   Juozui Girniui 70 metų : žvilgsnis į jo asmenį ir filosofiją / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 59-69.
12.   Katalikiškoji pasaulėžiūra / Vincas Natkevičius // Ateitis. - 2011, Nr. 7, p. 11-14.
13.   Kultūrinė autonomija / Vincas Natkevičius // Lietuva, kurios nebuvo. - P. 522-529.
14.   Lietuviškosios dvasios gelmė Vaižganto asmenybėje ir jo veikalų personažuose : Vaižganto mirties penkiasdešimtmečiui / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 161-187.
15.   Lietuvos romanas laisvinasi iš socialistinio realizmo / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 460-473.
16.   Meilė M. Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos kūryboje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 138-160.
17.   Minios žmogus moksleiviuos / Vincas Natkevičius // Ateitis. - 2010, Nr. 3, p. 36-37.
18.   Naujasis Lietuvos romanas : ar jis jau atsisako komunistinio moralizavimo? / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 421-440.
19.   Petro Juodelio literatūrinė kritika : jo 75-tajam gimtadieniui / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 375-381.
20.   Pirmieji "persitvarkymo" žingsniai Lietuvos romane ir apysakoje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 441-459.
21.   Prof. Antanas Maceina iš arti ir toli: atsiminimų žiupsnelis / Vincas Natkevičius // Raštai. - [T.] 14, p. 529-534.
22.   Skausmas ir kančia Maironio gyvenime ir patriotinėje lyrikoje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 113-137.
23.   Vincas Natkevičius (g. 1918) / Vladas Kulbokas // Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje. - T. 2, p. 88-93.
24.   Vincas Natkevičius / Vidmantas Valiušaitis // Verslo žinios. - 2009, birž. 26, p. 13-15.
25.   Vinco Natkevičiaus atminimas // P.L.B. Vokietijos krašto valdybos informacijos. - 2004, Nr. 3, p. 9.
26.   Vinco Natkevičiaus penktosioms mirties metinėms / Stanislavas Poniškaitis // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2004, spal. 30.
27.   Vinco Ramono beletristika / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 288-306.
28.   Vytauto Mačernio poezija / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 400-420.
29.   Žaliojo Lietuvos kaimo dainiui užgesus : poeto Antano Miškinio atminimui / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 307-320.
30.   Žmogus Jono Aisčio lyrikoje / Vincas Natkevičius // Plyksniai ateitin. - P. 260-287.
31.   Meno autonomija ir humanistinės vertybės: Jono Griniaus ir Vinco Natkevičiaus estetinės pažiūros / Pillė Veljataga // Filosofija išeivijoje. - P. 213-221.
32.   Romantizmo spalvų beieškant : [apie V. Natkevičius monografiją "Jonas Grinius. Žydrojo romantizmo besiilgint"] / Vaidotas Daunys // Pastoviųjų vertybių versmė. - P. 197-202.
33.   Plyksniai ateitin-vardan Lietuvos : Vincą Natkevičių (1918-1999) prisimenant / Stanislovas Poniškaitis // Ateitis. - 2009, Nr. 8, p. 16-19.
34.   Lietuvių literatūros enciklopedija/ [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius: Vilspa). – 350 p.
35.   Vincas Natkevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Natkevi%C4%8Dius
36.   Jis buvo dovana kitiems / [parengė] Stanislovas Poniškaitis // XXI amžius. - 2004, rugpj. 11, priedas "XXI amžiaus horizontai", p. 2, 8. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20040811/2-1.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba