icon-sitemap

Kriaučiūnas Petras

[gimė 1850 09 16 Papečkių k., Kaupiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1916 01 20 Jaroslavlyje (Rusija)] - pedagogas, tautinio atgimimo ir kultūros veikėjas. 1871 m. baigęs Marijampolės g-ją iki 1880 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje ir Dvasinėje kat.akademijoje Sankt Peterburge. Atsisakęs šventintis į kunigus 1881 m. Varšuvos universitete įgijo lotynų kalbos mokytojo teises. 1881 - 1887 dėstė Marijampolės g-joje, už mėnraščio „Aušra“ rėmimą ir platinimą iš mokytojo pareigų buvo atleistas. 1889 - 1899 dirbo teisėju Plokščiuose, 1900 - 1905 – advokatu Marijampolėje, 1906 - 1914 - mokytoju Marijampolės g-joje ir „Žiburio“ mergaičių progimnazijoje. 1915 m. su Marijampolės g-ja evakavosi į Jaroslavlį (Rusija). Palaikė ryšius su to meto liet. kultūros darbuotojais, globojo sergantį V. Kudirką. Rinko tautosaką, rengė liet. kalbos žodyną, bendradarbiavo su V. Juška, rengiančiu A. Juškos žodyną. Palaikė ryšius su kitų šalių mokslininkais. Parašė rusų kalba trumpą lotynų kalbos sintaksę (1909, liet. išl. 1924 pavadinimu „Konspektinė lotynų kalbos sinteksė“). 1913 - 1914 sudarė lietuvių kalbos ir literatūros programą vidurinėms mokykloms. Išvertė G. Deržavino, V. Hugo, M. Lermontovo, M. Lomonosovo, A. Puškino, F. Schilerio poezijos.

Šaltiniai:
1.    Gustaitis, Motiejus. Petras Kriaučiūnas: monografija. – Kaunas;Marijampolė, „Dirvos“ b-vė,1926.
2.    Marijampolės mokytojai. – Šiauliai, 1998. – P. 15-22.
3.    Petras Kriaučiūnas : [kultūros veikėjas, pedagogas] : bibliografijos rodyklė/ Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka; sudarė Dalia Giniuvienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2000. - 79, [1] p.
4.    Vaišnora, Juozas. Petras Kriaučiūnas lietuvių tautinio atgimimo pradininkas Sūduvoje: 45 metų 91916-1961) mirties proga// Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – T.1(1965), p. 117-141.
5.    Vaišnora J. Petras Kriaučiūnas Lietuvių tautinio atgimimo pradininkas Sūduvoje. Prieiga internete http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf-straipsniai/metr-I/JUOZAPAS%20VAI%C5%A0NORA,%20M.I.C.%20-%20Petras%20Kriau%C4%8Di%C5%ABnas%20lietuvi%C5%B3%20tautinio%20atgimimo%20pradininkas%20S%C5%ABduvoje.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba