icon-sitemap

Obelenytė - Gaižutienė Laima

[gimė 1944 03 26 Vilkaviškyje] - pianistė, kanklininkė, kompozitorė. Su tėvais pasitraukusi iš Lietuvos, 1949 m. apsigyveno Clevelande, JAV, OH. Fortepijonu skambinti pradėjo nuo 6 metų. Mokėsi pas J. Kazėną ir Clevelando muzikos mokykloje pas A. Kuprevičių. Mokyklą baigė 1962 m. Nuo 1971 m. joje mokytojavo. Lankė M. Valančiaus lituanistinę mokyklą, aktyviai dalyvavo liet. skautų veikloje. Muziką toliau studijavo Eastmano muzikos mokykloje Rochesteryje, NY, ir įgijo bakalauro laipsnį (fortepijonas ir teorija). Kelerius metus buvo Clevelando vyrų orkestro, Čiurlionio ansamblio, 1966 – 1967 dainininkės A. Stempužienės akompaniatorė. 4 metus buvo Čiurlionio ansamblio kanklininkė. Vėliau mokytojavo Houstone, TX, turėjo privačią muzikos studiją. Nuo 1990 m. kuria dainas, pjeses fortepijonui, instrumentines kompozicijas. Laimėjo prizines vietas jaunųjų pianistų konkursuose, 1996 m. už dainas gavo valst. premijas.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    Rociūnas, V. Kopiant į muzikos aukštumas. Draugas. 1997. Vasario 15 d. Prieiga internete http://www.draugas.org/archive/1997_reg/1997-02-15-DRAUGAS.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba