Nuotrauka iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.

Vodopalienė - Šikšniūtė Elvyra

[gimė 1933 07 20 Vilkaviškyje] - pedagogė, sportininkė, visuomenės veikėja. 1952 m. baigė Šventojo vardo vid. mokyklą Clevelande, OH. 1956 m. Ohio valstijos universitete Columbuse baigė pedagogiką, įgijo bakalauro laipsnį. 1975 m. Marylando valst. universitete įgijo magistro laipsnį (administravimas). Tinklinio ir lengvosios atletikos trenerė. Reiškėsi kaip lengvaatletė, dalyvavo Pavergtų tautų olimpiadoje Nürnberge, Vokietija (I vieta bėgime, 1948), JAV pirmenybėse (bronzos medalis šuolyje į tolį, 1953). Priklausė sporto klubui „Žaibas“; buvo sporto klubų „Banga“ (1958) „Los Angeles ir Vėjas“ (1972) Vašingtone iniciatorė; organizavo sporto šventes, vadovavo stovykloms. ŠALFASS narė. Dalyvavo JAV LB, ALTo veikloje. 1960 - 1962 Clevelande vadovavo Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai, Vašingtone – moterų klubui, K. Donelaičio mokyklos tėvų komitetui. Ateitininkė; 1966 m. įkūrė ir globojo moksleivių ateitininkų kuopą. Skautė. Tautodailės instituto narė (rengia tautodailės parodas, demonstruoja verpimą ir audimą). 1993 m. buvo BALFo Vašingtono sk. pirmininkė. Bendradarbiauja spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.