icon-sitemap

Empakerytė - Lukoševičienė Birutė

[gimė 1930 05 08 Daržininkų k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 2010 02 18] - rašytoja, visuomenės veikėja. Lankė Vilkaviškio g-ją. Artėjant karui, drauge su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus karui mokėsi Klein Vitenzės g-joje. 1949 m. su tėvais emigravo į JAV. Atvykusi į Ameriką apsigyveno New Britain, Connecticut valstijose. Lankė ir baigė Harfordo universitetą. Ištekėjusi persikėlė gyventi į Niujorką. Daug metų dirbo finansų srityje Niujorke. Buvo aktyvi Lietuvių bendruomenės narė. Visą gyvenimą dalyvavo Ateitininkų veikloje, mokytojavo Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, daug metų buvo Tautos Fondo tarybos ir valdybos narė, dalyvavo ir pirmininkavo Niujorko Katalikų Moterų Kultūros draugijai. Lankydama g-ją Vokietijoje pradėjo rašyti. Jos straipsniai ir novelės buvo spausdinamos dienraštyje „Draugas“, žrn. „Ateitis“ ir laikr. „Darbininkas“. 2002 m. jos novelė „Kelias nežinion“ buvo išleista Lietuvoje.

Šaltiniai:
1.    Didžiojo New Yorko tautos fondo darbuotojai. Prieiga internete http://www.tautosfondas.org/wp-content/uploads/pdf/metrastis_a1b.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba