icon-sitemap

Žemaitis Vincas

[gimė 1896 11 21 Andriškių k., Žaliosios vls., Vilkaviškio aps. - 1983 02 15 Čikagoje, IL.] - miškininkas, etnologas, visuomenės veikėjas. 1907 - 1915 mokėsi Marijampolės g-joje, 1917 m. baigė lietuvišką M. Yčo g-ją Voroneže (Rusija), 1917 - 1918 studijavo Charkovo vet. institute. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918 - 1920 Vilkaviškio aps. valdybos narys ir Karo intendantūros Suėmimo komiteto vienas steigėjų ir vicepirmininkas. II liet. konferencijos (1919 Kaune) prezidiumo sekretorius, spaudos biuro narys. 1920 - 1921 dirbo „Laisvės“ dienraščio redakcijoje. 1921 - 1922 studijavo Berlyno ž.ū. aukštojoje mokykloje, 1922 - 1925 - Tharandto (netoli Drezdeno) aukštojoje miškų mokykloje, kurią baigė, įgydamas miškų inžinieriaus specialybę. Studijų metais Tharandto liet. studentų miškininkų sambūrio „Silva“ pirmininkas. 1929 - 1940 Miškų departamento tarybos narys. Vienas Lietuvos miškininkų sąjungos įkūrimo (1929) iniciatorių, 1930 - 1934 jos pirmininkas.

Bendradarbiavo „Laisvėje“, „Lietuvos ūkyje“, „Mūsų giriose“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1946 dirbo vyr. girininku Bavarijoje, 1947 - 1949 Dinkelsbühlio IRO stovyklos kadrų skyriuje. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Vienas Lietuvos miškininkų sąjungos išeivijoje atkūrimo (1949) iniciatorių, 1952 - 1983 jos valdybos pirmininkas. Miškininkystės literatūrai leisti fondo (įk. 1962) vienas steigėjų, Lietuvių istorijos draugijos (nuo 1963), Lituanistikos instituto (nuo 1965) narys. Dalyvavo LŠS, Žurnalistų sąjungos, Krikščionių demokratų partijos, BALFo, ALTo veikloje. Nuo 1961 m. tyrė Lietuvos gyventojų, etnokultūros klausimus. Apie tai daug rašė periodinėje spaudoje. Parašė kn. „Šešupė ir jos upynas“ (1958), „Sienų klausimu srity tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų“ (1960, V. Žemakio slap.), „Sūduvos praeitis“ (1964), „Liublino unijos sukakties paraštėje“ (1970), „Lietuviški vandenvardžiai ir pilkapiai nuo Vyslos iki pat Maskvos“ (1972); knygoje „Zanavykija“ išspausdino „Šiaurės Sūduvos girios“ (d. I, 1979). Veikalo „Pietinė Lietuva Grigaliaus Valavičiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme“ (1964) vertėjas, bendraautorius ir redaktorius. Parengė spaudai A. Rakuižos, A. Vadopalo, H. Tomo - Tamašausko, A. Tenisono, J. Augustaičio knygų. Parašė atsiminimų. LE bendradarbis.

Šaltiniai:
1.    Petras Šilas. Girios aidas: Lietuvių miškininkų išeivių vardynas. – Chicago, 1989.
2.    Gediminas Isokas. Lietuvos miškininkai: Biografinis žinynas. – Vilnius, 1997.
3.    Bernardas Šaknys. Nuo Šeimenos krantų: Vincas Žemaitis – miškininkas, etnologas, visuomenės veikėjas. – Vilnius, 2002

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba