icon-sitemap

Dumčiūtė - Breichmanienė Genovaitė

[gimė 1919 09 28 Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - tautinių šokių mokytoja.
1938 m. baigusi Vilkaviškio g-ją įstojo į Kauno VDU, vėliau persikėlė į Vilnių, kur studijavo ir baigė humanitarinius mokslus. Studijuodama veikė skautuose, įsitraukė į tautinių šokių darbą: instruktavo, dalyvavo grupių varžybose kaip viena iš teisėjų. Atvykusi į Kanadą 1948 m. tuojau ėmė organizuoti tautinių šokių grupę ir nuo 1950 m. vadovauja Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupei, pasivadinusiai „Gyvataru“. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d.


Šaltiniai:
1.    Žilinskas, Antanas. Iškilioji Suvalkijos dukra / Antanas Žilinskas. - Portr. - Rubrika: Iš krašto istorijos // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2011, saus. 11, p. 5.
2.    Lietuviškojo tautinio šokio choreografai: enciklopedinis žinynas/ [idėjos autorė ir sudarytoja] Snieguolė Einikytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras: Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondas, 2018. - 756, [3] p.
3.    Apanavičienė L. Išeivijos Lietuvių tautinių šokių švenčių istorija. Prieiga internete http://www.draugas.org/apanavicienesokiusvente.html
4.    Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Prieiga internete http://www.adamkus.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256/p2679.html
5.    Lietuvių tautinių šokių šventės istorija. Prieiga internete http://sokiusvente2016.org/lt/istorija/
6.    Lietuvos Respublikos prezidento  d e k r e t a s   dėl apdovanojimo lietuvos valstybės ordinais ir medaliais valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 2001 m. birželio 14 d. Nr. 1373 Vilnius. Prieiga internete http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=48142&Zd=VALSTYB+ir+APDOVANOJIM+ir+SPORT
7.     Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Genovaitę Dumčiūte-Breichmanienę Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu. Prieiga internete http://www.lttsi.org/ziniarasciai/zin47/zin_nr47.html
8.    Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio istorija. Prieiga internete http://www.ansamblis.vu.lt/apie-mus-istorija
9.    Žilinskas A. Iškilioji Suvalkijos dukra. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=19632
10.   Jonikienė A. Amžinybėn iškeliavo Kanados lietuvių bendruomenės veikėja, lietuvių kultūros propaguotoja Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė. 2016. Prieiga internete http://pasauliolietuvis.lt/amzinyben-iskeliavo-kanados-lietuviu-bendruomenes-veikeja-lietuviu-kulturos-propaguotoja-genovaite-dumciute-breichmaniene/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba