icon-sitemap

Norkeliūnas Domininkas

[gimė 1900 03 07 Karklupėnų k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - visuomenės veikėjas. Mokėsi Karklupėnų pradžios mokykloje, Vaišvilų mokyklos suaugusiųjų kursus. Lenkams puolant Lietuvą, dalyvavo dideliuose mūšiuose prie Lentvario ir Merkinės. 1926 m. emigravo į Kanadą ir gyveno Montrealyje, kur dirbo  vadovaujamąjį visuomenės darbą: 1929 - 1938 buvo DLK Vytauto klubo direktorius, 1930 - 1933 Šv. Kazimiero pašalpinės draugijos sekretorius, 1937 - 1942 DLK Vytauto klubo choro pirmininkas, 1942 - 1945 šio choro dramos grupės pirmininkas ir režisierius (pastatė operetes „Malūnininką ir Kaminkrėtį“, Šienapiūtę“, dramą „Žmogžudžio dukterį“ ir kt.). 1949 - 1952 DLK Vytauto klubo prezidentas, 1955 - 1958 KLB Montrealio lietuvių seimelio prezidiumo pirmininkas.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba