icon-sitemap

Šeštakauskas Juozas

[gimė 1867 08 04 Trilaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1958 11 15 Filadelfijoje, PA] - kunigas. Baigęs Marijampolės g-jos 4 klases išvyko į Škotiją ir Glasgove dirbo geležies fabrike. Atvykęs į JAV du metus dirbo Havemeyerio cukraus fabrike Brukline, paskui atidarė savo maisto krautuvę. Savo lėšomis baigė Šv. Jono kolegiją Brukline ir šv. Bonaventūros kunigų seminariją Alegny, N. Y. 1903 04 įšventintas kunigu ir paskirtas Lawrence, Mass, lietuvių par. asistentu. 1904 m. persikėlė į Niujorko vyskupiją, kur pradžioje dirbo vienoje Yonkers, N. Y. airių parapijoje, paskui rūpinosi dvasiniais reikalais, pamaldas laikydamas Švč. Trejybės bažnyčios rūsyje iki pagaliau 1911 m pastatė Aušros vartų bažnyčią Niujorke, prie kurios klebonavo iki 1937 m. kelis kartus lankėsi Lietuvoje, paskui pasitraukęs iš klebono pareigų buvo prisiglaudęs prie Šv. Antano ligoninės Warwick, N. Y.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba