icon-sitemap

Vasiukevičius Juozas

[gimė 1830 04 14 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1898 10 20 Sintautuose (Šakiai)] - kunigas, knygnešių ir blaivybės rėmėjas. Mokėsi pas daraktorių ir dviklasėje mokykloje. Baigė Varšuvos kunigų seminariją. 1856 06 23 įšventintas kunigu. 1856 - 1857 dirbo Omske ir Tomske. 1858 m. Aukštosios Panemunės vikaras. 1861 - 1862 vikaras Raigrode (Lenkija). Nuo 1863 m. - vikaras Veisėjuose. M. Valančiui prašant atkeltas į Lietuvą ir nuo 1864 m. Sintautų klebonas. Klebonavo apie 35 metus zanavykuose. Rūpinosi A. Tatarės rankraščiais ir biblioteka. Rėmė A. Tatarę materialiai, kuris buvo ištremtas į Penzos guberniją.

Kunigas „suvinčiavojo“ ir pakrikštijo daug būsimų garsių žmonių, sintautiškį J. Vailokaitį, J. Staugaitį, Pr. Račiūną  ir Pr. Vaičaičius, J. J. Jakaitį ir kt. Tęsė ir labai palaikė blaivybės siekius. Rėmė knygnešius, slėpė ir platino draudžiamą liet. spaudą. Bendradarbiavo su knygnešių tėvu M. Siderevičiumi.

Šaltiniai:
1.    Milius V. Lietuviški xix ir xx a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai// LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 22. VILNIUS, 2003
2.    Novužės krašto vaikai. [D.] 1: XVIII-XIX a. iškilieji zanavykai. - 1999. - 243, [1] p.
3.    Katinas P. Likę gyvi žmonių atmintyje. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/07/26/istdab_01.html
4.    Milius V. Lietuviški xix ir xx a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai// LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 22. VILNIUS, 2003. Prieiga internete http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2003~1367162325788/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
5.    Šakių krašto knygnešiai.  Prieiga internete http://www.mytrips.lt/Marsrutai/Sakiu-krasto-knygnesiai/242

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba