icon-sitemap

Vasiukevičius Stanislovas

[gimė 1897 11 16 Būdviečių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. - 1954 04 14 JAV] - kunigas, visuomenininkas. Baigė pradinę mokyklą, progimnaziją. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1924 11 26 įšventintas kunigu. Kunigavo įvairiose parapijose. Nuo 1933 m. Valakbūdyje (Šakiai). Čia, 1937 m. pastatė (pradėtą kun. A. Grybino) bažnyčią, parapijos salę, aptvėrė kapines ir bažnyčios šventorių. Buvo labai draugiškas, paprastas. Labai rūpinosi žmonių švietimu. Valakbūdyje kunigavo nuo 1933 m. iki 1941 m. Dirbo ir Vilkaviškyje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1950 m. į Pensilvaniją (JAV). Mirė Shenandoach Pa (JAV).


Šaltiniai:
1.    Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės pirmoji bažnyčia. Prieiga internete http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/objektas/1058/valakbudzio-svc-mergeles-marijos-angelu-karalienes-pirmoji-baznycia
2.    Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Valakb%C5%ABd%C5%BEio_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos,_Angel%C5%B3_Karalien%C4%97s,_ba%C5%BEny%C4%8Dia

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba