Nuotrauka iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

Bradūnas Kazys

[gimė 1917 02 11 Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 2009 02 09 Vilniuje] - poetas. Baigęs Vilkaviškio g-ją, 1937 m. įstojo į VDU Teologijos - filosofijos f-tą. 1940 m. persikėlė studijuoti į Vilniaus un-to Humanitarinį f-tą, kurį baigė 1943 m. Dar studijuodamas (1937 - 1938) redagavo žrn. „Ateitis“, tarnavo kariuomenėje (1938 - 1939), mokytojavo Alytaus g-joje (1941). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo Miuncheno liet. g-joje, 1945 - 1948 redagavo žrn. „Aidai“. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Baltimorėje, MD, kur dirbo ir fiz. darbą. 1952 - 1959 žrn. „Literatūros lankai“ redakcijos narys. Nuo 1995 m. gyveno Lietuvoje, Vilniuje.

Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1932 m. „Ateityje“, „Ateities spinduliuose“, „Pradalgėse“. Ankstyvieji eil. rinkiniai: „Vilniaus varpai“ (1943, II leid. 1947, leidyklos „Patria“premija), „Pėdos arimuos“ (1944), „Svetimoji duona“ (1946, Lietuvos Raud. Kryžiaus premija), „Maras“ (1947), „Apeigos“ (1948). Rinkiniai išleisti JAV: „Devynios baladės“ (1955, „Aidų“ premija), „Morenų ugnys (1958, LRD premija), „Sidabrinės kamanos“ (1964, „Draugo“poezijos premija), triptikas „Sonatos ir fugos“, „Susitikimai su M.K. Čiurlioniu“ (1967), „Donelaičio kapas“ (1970, LRD premija), „Pokalbiai su karaliumi“ (1973), „Alkana kelionė“ (1976), „Užeigoje prie Vilniaus vieškelio“ (1981, JAV LB premija), „Prierašai“ (1983, Montrealio sambūrio V. Krėvės premija), „Krikšto vanduo Joninių naktį“ (1987, LRD premija). Lietuvoje išspausdinti rinkiniai: „Įaugom Nemuno upyne“, „Prie vieno stalo“ (abu 1990), „Duona ir druska“ (1992), „Lietuviškoji trilogija“ (1994), „Iš grumsto ir iš dvasios“ (1994), „Grūdų valanda“ (1997). Priklauso vad. žemininkų kartai. Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (1992), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu (1994), „Poezijos pavasario“ laureatas (2002).

Bibliografija:
1.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Įaugom Nemuno upyne: rinktinė / Kazys Bradūnas; iliustr. Kazimieras Paškauskas. - Vilnius: Vyturys, 1990. - 236, [7] p. : iliustr.
2.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Prie vieno stalo: poezijos rinkt. / Kazys Bradūnas; [dailininkė Gražina Didelytė]. - Vilnius: Vaga, 1990. - 464, [1] p. : iliustr.
3.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Duona ir druska: poezija / Kazys Bradūnas; [dailininkas Romas Orantas]. - Vilnius: Vaga, 1992. - 147, [1] p. : iliustr.
4.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Paberti grūdai: eilėraščių šimtinė / Kazys Bradūnas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 110, [1] p.; 24 cm. - (Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai; kn. 12).
5.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Sutelktinė: eilėraščiai / Kazys Bradūnas. - Vilnius: Aidai, 2001. - 2 d.: portr.
6.    Lietuvių poezija išeivijoje, 1945-1971 / redagavo Kazys Bradūnas. - Chicago: Ateitis, 1971. - t. - (Literatūros serija ; nr. 5). - Tęsia: Lietuvių poezija: [antologija].
7.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Užeigoje prie Vilniaus vieškelio: [poezija] / Kazys Bradūnas. - Southfield (Mich.): Ateitis, 1981 (Chicago (Ill.): Draugo sp.). - 111 p. - (Literatūros serija; nr. 21)
8.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Apie žemę ir dangų: eilėraščiai / Kazys Bradūnas; iliustracijos Evos Labutytės. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. - 123 p. : iliustr.
9.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Lietuviškoji trilogija/ Kazys Bradūnas; [iliustravo Alfonsas Žvilius]. - Vilnius: Vyturys, 1994. - 143, [1] p. : iliustr.
10.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Vilniaus varpai: sonetai / Kazys Bradūnas; [iliustravo L. Vilimas]. - [2-asis papild. ir patais. leid.]. - Tübingen: Patria, 1947. - 27, [2] p. : iliustr.
11.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Svetimoji duona: eilėraščiai / Kazys Bradūnas; [viršelis ir vinjetės dail. E. Krasausko]. - Miunchenas: ["Aidai", 1945] (München: Akademische Buchdruck. F. Straub). - 91, [4] p.: iliustr.
12.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Morenų ugnys: [eilėraščiai] / Kazys Bradūnas ; [viršelis Viktoro Petravičiaus]. - [Toronto]: Literatūros lankai, 1958 (Toronto: Time Press). - 78 p. - Tiražas 400 egz.
13.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Maras: poema/ Kazys Bradūnas; [iliustracijos Telesforo Valiaus]. - [Miunchenas: s.n.], 1947 (Bavarija). - 43, [2] p.: iliustr. - Lietuviškos knygos keturišimtieji metai.
14.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Apeigos: [eilėraščiai] / Kazys Bradūnas; [vinjetės M.K. Čiurlionio]. - Miunchenas: Sodyba, 1948 (Augsburg: P. Haas & Cie). - 61, [1] p.: vinj.. - Tiražas 1500 egz.
15.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Sidabrinės kamanos/ Kazys Bradūnas. - Chicago (Ill.): Lietuviškos Knygos Klubas, 1964. - 94 p.
16.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Sonatos ir fugos: susitikimai su Čiurlioniu / Kazys Bradūnas; [dailininkas Vytautas O. Virkau]. - Čikaga: M. Morkūnas, 1967. - 59 p. : iliustr.
17.    Bradūnas, Kazys (1917-2009). Žemininkų poezija / Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius: Žaltvykslė, [2005] (Vilnius: Sapnų sala). - 154, [2] p.; 22 cm. - (Mokinio skaitiniai).

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 71 psl.
2.    Kazys Bradūnas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Brad%C5%ABnas
3.    Bradūnas K. Antologija „Žemė“. Eilėraščiai (1). Prieiga internete http://www.tekstai.lt/antologijos/1807-antologija-zeme-kazys-bradunas-eilerasciai-1
4.    Skrupskelytė V. Kazys Bradūnas. Prieiga internete http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LH00/Viktorija_Skrupskelyt%C4%97._Kazys_Brad%C5%ABnas.LH4800A.pdf
5.    Kazys Bradūnas. Prieiga internete http://www.enciklopedija.lt/kazys-bradunas/
6.    Macijauskienė M. Ištroškus „atsigeriame tavęs“. 2007. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/07/laikzmon_01.html
7.    Į pomirtinę kelionę išlydėtas poetas Kazys Bradūnas. 2009. Prieiga internete http://www.alfa.lt/straipsnis/10259547/i-pomirtine-kelione-islydetas-poetas-kazys-bradunas

Susiję objektai