icon-sitemap

Kudirka Vincas

[gimė 1858 12 31 Paežerių k., Vilkaviškio aps. - 1899 11 16 Naumiestyje (dab. Kudirkos Naumiestis)] - prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas, vienas tautinio sąjūdžio ideologų, formavęs liet. visuomenę pagal europietiškojo demokratizmo principus ir įvertinęs socialinio kriticizmo tradiciją  liet. literatūroje. Baigęs Paežerių pradinę mokyklą, mokėsi Marijampolės g-joje. Veikiamas lenkų klasikinės literatūros pradėjo rašyti eilėraščius lenkų k., baigiamosiose g-jos klasėse leido satyrinį laikraštėlį „Klamstwo“ (Melagystė).

1877 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios 1879 m. buvo pašalintas „dėl pašaukimo stokos“. Netekęs tėvų materialinės paramos, savo jėgomis  sidabro medaliu baigė g-ją ir 1881 m. įstojo į Varšuvos universiteto Istorijos - filologijos fakultetą, tačiau po metų perėjo studijuoti medicinos, pasirinkdamas profesiją, kuri leido pasilikti Lietuvoje. Pradėjus eiti „Aušrai“, joje paskelbė savo pirmąją lietuvišką publikaciją - eiliuotą vertimą „Kodėl žydai nevalgo kiaulienos“ („Aušra“, 1885, Nr. 6) ir atsisakė lenkiškosios kultūrinės orientacijos. 1888 m. su bendraminčiais įkūrė nelegalią Varšuvos liet. studentų draugiją „Lietuva“, kurios įstatai ir programa leidžia laikyti ją pirmosios liet. politinės partijos prototipu. 1889 m. daugiausia Kudirkos, J. Gaidžio - Gaidamavičiaus ir J. Adomaičio - Šerno pastangomis pradėjo eiti žurn. „Varpas“ (nuo 1890 dar ir laikr. „Ūkininkas“), kurios faktiškasis redaktorius (su pertraukomis), jis buvo iki savo mirties. Sugrįžęs į Lietuvą 1890 m. rudenį dirbo gydytoju Šakiuose, čia susipažino su W. Kraszewska, tapusia jo artima bičiule bei įkvėpėja (Šakiuose parašyta didžioji publicistikos dalis, išverstas G. Byrono „Kaimas“). Paaštrėjus džiovos požymiams, 1894 - 1897 gydėsi Kryme ir Adrijos pajūryje. Sugrįžęs iš gydyklos, apsigyveno Naumiestyje, kur ir toliau rašė saviesiems „Tėvynės“ varpams“, kūrė satyras, daug vartė. Jis yra satyrinės apysakos žanro kūrėjas, išplėtojęs anekdotinio komizmo tradiciją („Viršininkai“, 1895; „Lietuvos tilto atsiminimai“, 1896; „Cenzūros klausimais“, 1897; „Vilkai“, 1898). Kudirkos poetinis palikimas (rink. „Laisvos valandos“, 1899) tėra keliolika eilėraščių (du iš jų - folklorinės parafrazės), tačiau jų retorinis kryptingumas ir idėjiniai akcentai simbolizuoja visą jo gyvenimo bei darbų prasmę. Daugelis jo eilėraščių proginiai - „Gražu, gražiau, gražiausia“, skirtas „Lietuvos draugijos įkūrimui, „Labora“ parašytas universiteto baigimo proga, „Varpas“ - pirmajam laikr. numeriui, o „Tautiška giesmė“ - „Varpo“ dešimtmečiui pažymėti. Eilėraštis „Ne tas yra didis“, laikomas pirmuoju socialinio revoliucingumo pavyzdžiu mūsų literatūroje. Be savo „mylimiausio“ kūrinio - G. Byrono „Kaino“ (1903), Kudirka išvertė A. Asnyko „Keistutį“ (1897), F. Schillerio „Orleano mergelę“ (1898) ir „Vilių Telį“ (1899), A. Mickevičiaus „Vėlinių“ III dalį ir „Vaidilos apysaką“ iš „Konrado Valenrodo“, T. Slowackio „Mindaugį“, T. Wrublewskos „Narimantą“, M. Rodzewiczównos apysaką „Rusvos dulkės“, pluoštą I. Krylovo pasakėčių.

Režisieriaus J. Lingio filme „Pasijutau lietuvių esąs“ pasakojimas apie dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos kelią, jo apsisprendimą keisti savo ir Lietuvos likimą. Scenarijaus autorė I. Berulienė, operatorius A. Liutkevičius, konsultantė R. Koženiauskienė. Prieiga internete http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/45671

Šaltiniai:
1.    Ankevičius, Stasys. Varpo aidas iš Paežerių : V. Kudirkos visuom. muz. / Stasys Ankevičius. - [Vilnius] : Trys žvaigždutės, [1995] (Vilnius : Spauda). - 40, [1] p., įsk. virš. : iliustr.
2.    Būtėnas, Julius (1908-1999). Vinco Kudirkos bendražygiai : [apyb.] / Julius Būtėnas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1993. - 215 p. : iliustr.. - Vardynas: p. 207-214. - ISBN 9986-413-06-0 (įr.)
3.    Būtėnas, Julius (1908-1999). Vincas Kudirka : biografinė apybraiža / J. Būtėnas. - Vilnius : Vyturys, 1988. - 206, [2] p., [16] iliustr. lap. : iliustr.. - Bibliogr.: p. 195-202. - Pavardžių r-klė: p. 203-[207]
4.    Kavolis, Vytautas (1930-1996). Žmogaus genezė : psichologinė Vinco Kudirkos studija / Vytautas Kavolis ; [dailininkas Šarūnas Leonavičius]. - Vilnius : Vyturys, 1997. - 93, [1] p. : faks., portr.. - (Ad se ipsum). - Bibliogr.: p. 93. - ISBN 5-7900-0773-2 (įr.)
5.    Koženiauskienė, Regina (1946-). Būkim šviesos ir tiesos vaikai : Vinco Kudirkos jubiliejinė studija / Regina Koženiauskienė. - Kaunas : Šviesa, 2007 (Vilnius : Sapnų sala). - 155, [3] p. : iliustr., faks., nat. ; 27 cm. - Virš. tik V. Kudirkos parašo faks.. - Bibliogr.: p. 156-157 (36 pavad.).
6.    Kudirka, Vincas (1858-1899). Maniemsiems : Vinco Kudirkos autografai : [skirta 110-osioms "Laisvų valandų" metinėms ir Vinco Kudirkos paminklo Vilniuje atidengimui / parengė Regina Koženiauskienė, Gintautas Česnys]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 (Vilnius : VDA sp.). - XIII, [48] p. : faks.
7.    Landsbergis, Vytautas (1932-). Vincas Kudirka: rūpestis lietuviais : [Lietuvos žadintojo 150-osioms metinėms] / Vytautas Landsbergis. - Vilnius : [Baltijos kopija], 2008 (Vilnius : Baltijos kopija). - 35, [1] p.
8.    Landsbergis, Vytautas (1932-). Vincas Kudirka – Lietuvos darbininkas ir muzikas : studijos ir pabiros / Vytautas Landsbergis. - Vilnius : Jungtinės spaudos paslaugos, 2012 (Vilnius : Facili-lit). - 118, [2] p. : iliustr., faks., portr.
9.    Lietuvos himnas / Lietuvos nacionalinis muziejus, Paramos ir labdaros fondas Vinco Kudirkos vardui įamžinti, Vinco Kudirkos fondas ; [sudarė Gintautas Česnys, Birutė Kulnytė, Romas Treideris]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2005] (Vilnius : Sapnų sala). - 89, [6] p. : iliustr., faks.
10.    Merkelis, Aleksandras (1907-1994). Didysis varpininkas Vincas Kudirka : jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas / Aleksandras Merkelis ; [redaktorius Vytautas P. Mikūnas]. - Chicago (Ill.) : Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas, 1989. - 416 p. : iliustr., faks. + priedas: papildomi p. 258-279 pataisymai (22 p.).
11.    Mūsų Kudirka : [studijos ir atsiminimai] / [sudarytojas Zenius Šileris ; dailininkė Laimutė Ona Ramonienė]. - Marijampolė : Ramona, 1998 (Kaunas : Spindulys). - 351, [1] p. : iliustr., portr.. - Atsiminimų šaltinių nuorodos: p. 348-351.
12.    Pasirinkę tėviškės erdvę : Vinco Kudirkos gimimo 150-mečiui / [sudarytojai Algimantas Jasulaitis, Birutė Kulnytė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). - 149, [2] p. : faks., portr.
13.    Petrika, Antanas (1891-1974). Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai : dr. V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Biliūnas, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana / Antanas Petrika. - Brooklyn, N.Y. : Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1939 ([Bostonas, Mas.] : "Laisvės" spauda). - 318, [1] p., [7] portr. lap. : portr.. - (Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; Nr. 44)
14.    Tegul meilė Lietuvos…“. Vincui Kudirkai – 150 = "Let the love of Lithuania…". 150 th anniversary of Vincas Kudirka : tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. - XXI a. pr. Vidurio rytų Europos kultūros sklaidoje“, 2008 m. lapkričio 27-28 d., Vilnius : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademija, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vilniaus universitetas ; [sudarytojas Rimantas Skeivys]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 421, [1] p. : iliustr., faks.
15.    Vaižgantas (1869-1933). Literatūriniai portretai : Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys, Vincas Kudirka / Juozas Tumas-Vaižgantas ; [tekstą parengė Ilona Čiužauskaitė]. - Vilnius : Baltos lankos, 1998 (Vilnius : Vilspa). - 273, [1] p.. - (Skaitinių serija ; 24).
16.    Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė Giedrė Sasnauskaitė, Rasa Pukėnienė, Ipolitas Ledas ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.) … [et al.]. - Vilnius : Margi raštai : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 565, [3] p.
17.    Grinius, Vytautas. Vincas Kudirka - suliepsnojęs ant Tėvynės aukuro vardan tos Lietuvos… / Vytautas Grinius. - Portr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2008, gruod. 27, p. 4.
18.    Grinius, Vytautas. Dr. Vinco Kudirkos testamentas / Vytautas Grinius ; Kęstučio Inkratos nuotr.. - Iliustr. - Rubrika: Lietuva - širdy: Istorija // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2014, lapkr. 15, p. 5.
19.    Jankeliūnienė, Asta. Ištarti - Aš esu lietuvis : (Pamąstymai apie V.Kudirkos "Tautišką giesmę") / Asta Jankeliūnienė - Rubrika: Kūrybos barai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2008, lapkr. 11, p. 5.
20.    Kairys, Anatolijus (1914-2008). Nemarioji giesmė : [istorinis romanas : JAV lietuvių rašytojo romanas apie Vincą Kudirką] / Anatolijus Kairys. - Vilnius : Židinys, 1992. - 239, [1] p.
21.    Nenėnienė, Birutė. Į muziejų sugrįžo dr. V. Kudirkos smuikas / Birutė Nenėnienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, geg. 14, p. 1.
22.    "Tautiška giesmė" skambėjo jos autoriaus gimtinėje / Mariaus Danilaičio nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, liep. 9, p. 1.
23.    Vabalienė, Laima. V.Kudirka: "Dirbkit, rašykit ir stipriai vienas už kitą stokit" / Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr.. - Iliustr. - Rubrika: Kūrybos barai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2008, spal. 11, p. 4.
24.    V.Kudirkos smuikas pripažintas nacionaline vertybe / Kęstučio Inkratos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2009, kovo 5, p. 3.
25.    Vabalienė, Laima. Vilkaviškio visuomenė pagarbos V.Kudirkai neparodė / Laima Vabalienė ; Jono Juškevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2008, gruod. 18, p. 6.
26.    Vabalienė, Laima. Žmones subūrė Tautiška giesmė / Laima Vabalienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2014, liep. 8, p. 2.
27.    Vincas Kudirka // Pažintis su Lietuva. Tūkstantmečio knyga. – T. I: Valstybė. – Kaunas: Pažintis su Lietuva, Kraštotvarka, 1999. – P. 124–125.
28.    Vosylienė, Vida. Dr. Vincui Kudirkai : [eilėraštis] / Vida Vosylienė - Rubrika: Kūrybos barai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2008, lapkr. 11, p. 5.
29.    Žilinskas, Antanas. Dr. Vincą Kudirką mylėjusios moterys / Antanas Žilinskas ; Kęstučio Inkratos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2014, liep. 12, p. 4, 6.
30.    Žilinskas, Antanas. Dr. Vinco Kudirkos mylimosios kapą gaubia užmarštis / Antanas Žilinskas ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. - Rubrika: Istorijos vingiai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2016, saus. 12, p. 4.
31.    Žilinskas, Antanas. Prancūziška dr. Vinco Kudirkos kilmė / Antanas Žilinskas. - Iliustr. - Rubrika: Iš krašto istorijos // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, gruod. 31, p. 8.
32.    Vincas Kudirka. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Kudirka
33.    Vincas Kudirka (1858–1899). Prieiga internete http://www3.lrs.lt/home/header/Himnas/VK.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba