Aleksa Jonas

[gimė 1896 06 04 Parausių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1974] - kunigas. 1920 m. baigė Marijampolės g-ją ir stojo į Tėvų Marijonų Vienuoliją (MIC). 1925 m. baigė VDU teologijos fakultetą. 1925 07 05 įšventintas kunigu. 1938 m. Romoje gavo Kanonų licencijato laipsnį. 1929 - 1936 dvasios tėvas Kauno kunigų seminarijoje., Kauno Marijonų vienuolyno ekonomas. Išsp. „ Marijos mėnuo“ (1934), „ Kenčiantis Kristus“ (1936). Baigęs mokslus, kun. J. Aleksa ėjo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo ir profesoriaus pareigas. Praūžus karo audrai buvo vienas iš tų, kurie ėmėsi iniciatyvos atgaivinti kunigų seminarijos darbą. Atleistas iš profesoriaus pareigų, jis kurį laiką važinėjo iš Kauno aptarnauti Tabariškių parapijos bažnyčios. Paskirtas tos parapijos klebonu, 1951 m. persikėlė pastoviai gyventi į Tabariškius. Čia ir mirė. Palaidotas Tabariškių kapinėse. Kun. J. Aleksa buvo paprastas, nuoširdus, nemėgo prabangos, gyveno kukliai. Daug laiko praleido prie rašomosios mašinėlės. Parengė nemažai religinės literatūros. Parašė kelias pamokslų knygas („Išpažintis“, „Ateikite pas mane visi“ ir kt.). Išvertė iš prancūzų kalbos A. Hillaire „Religija ir krikščionybė“, G. Hunermano „Dievo partizanas“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. – 2012, III t.
2.    Šapalas K. Paminėkime: mirė kunigas Jonas Aleksa MIC. Prieiga internete http://partizanai.org/index.php/rupintojelis-nr-4/337-paminekime-mire-kunigas-jonas-aleksa-mic