Nuotrauka iš Sūduvos dvasininkai. – Vilnius, 2009, I dalis, p. 17.

Aleksa Pijus

[gimė 1894 05 05 Parausių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1958 11 30 Portlande (Oregono v-ja)] - kunigas, bažnytinių teisių daktaras. 1913 - 1918 studijavo Seinų ir Sankt Peterburgo kunigų seminarijose. 1920 - 1923 Romoje. 1924 -1944 Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius. 1930 - 1944 Vilkaviškio vyskupijos kurijos oficiolas. 1944 m. emigravo į JAV. Nuo 1950 m. Portlando arkivyskupijos kurijos auditorius. Rašė bažnytinės teisės ir moralinės teologijos klausimais. Išvertė encikliką „Casti connubii“  (Krikščioniškoji moterystė). Svarbūs veikalai -“ Marijos žodis Fatimoje“ (1951), „Dievas ir žmogus“ (1953).

Šaltiniai:
1.  Lietuvių enciklopedija. – Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953, T. 1.
2.  Sūduvos dvasininkai. – Vilnius, 2009, I dalis.