icon-sitemap

Andziulis Pijus

[gimė 1870 04 14 Smalinyčios k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1950 06 20 Marijampolėje] - kunigas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje, Suvalkų Misingevičiaus progimnazijoje. 1891 - 1894 tarnavo Rusijos kariuomenėje, turėjęs karininko laipsnį. 1895 - 1900 mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Prasidėjus I pasauliniam karui pasitraukė į Vilnių, o paskui į Rusijos gilumą. 1918 m. grįžo į Lietuvą, įstojo į Marijonų kongregaciją. 1919 07 17 paskirtas 1 ats. bataliono kapelionu. 1922 m. išvyko į Ameriką, lankė lietuvių parapijas. 1925 m. grįžo į Marijampolę, į Marijonų vienuolyną. 1937 - 1939 buvo Kalvarijos vienuolyno vyresnysis. Bendradarbiavo „Vilniaus Žiniose“, „Vienybėje“, „Šaltinyje“ ir kt. (Seno kareivio ir kt slap.).

1949 metais įgaliotinis kulto reikalams pareikalavo, kad kun. P. Andziulis MIC pasirašytų savo noru išstojąs iš vienuolijos ir prašytų leisti dirbti kaip pasauliečiui kunigui. Tėvas Andziulis nesutiko. Jo pavyzdžiu pasekė dar du marijonai kunigai. Jie visi neteko teisės viešai dirbti sielovadinį darbą. Gyvendamas Kaune, t. P. Andziulis pamokslus sakydavo Šv. Gertrūdos bažnyčioje. 1940–1941 metais savo pamoksluose jis akcentuodavo religinį auklėjimą šeimoje ir pasitikėjimą Dievu. Jis sakydavo: „Bažnyčia, savo vaikelių krauju apsiplovusi, būna dar skaistesnė ir stipresnė“. Antrojo pasaulinio karo metais kun. P. Andziulis MIC Žemaičių Kalvarijos vienuolyno rūsyje slėpė ir globojo septyniolika žydų. Po karo už žydų slėpimą tarybinės valdžios buvo suimtas, trejus metus kalintas Lukiškių kalėjimo požemiuose ir ištremtas į Sibirą, tačiau vieno iš išgelbėtų žydų pastangomis išlaipintas iš traukinio ir grąžintas į Vilnių.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija, t. I, p. 171; LCVA, f. R–181, ap. 3, b. 20, l. 46, 54; Kunigas Pijus Andziulis, Tėvynės sargas, 1924, nr. 22, p. 230.
2.    Katalikiškas atminimas. Prieiga internete http://www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=News&file=print&sid=1734
3.    Pijus Andziulis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Pijus_Andziulis
4.    Pijus Andziulis. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1142

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba