icon-sitemap

Baltūsis Antanas (slap. Žvejys)

[gimė 1915 Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1948 02 01 ten pat] - Lietuvos partizanų vadas. 1932 m. baigęs Šakių g-ją įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, tačiau nejausdamas pašaukimo būti kunigu iš seminarijos išstojo ir mokytojavo. 1939 m. įstojo į Karo mokyklą. 1940 m. ją baigęs paleistas į atsargą. 1944 m. įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę. Po Sedos kautynių traukėsi į Rytprūsius. Iš čia grįžo į savo tėviškę ir įsitraukė į partizanų gretas. 1945 11 paskirtas Tauro apygardos laikraščio „ Laisvės žvalgas“ vyr. redaktoriumi. Nuo 1946 06 12 Tauro apygardos vadas. 1947 01 12 apygardos pasitarime išrinktas Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo viršininku. 1948 02 02 MGB kareiviams apsupus sodybą  Gulbiniškių k. nusišovė. 2002 10 31 Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). Apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais (su kardais).

Šaltiniai:
1.    Nuėjęs į legendą // XXI amžius, 2003-03-12, Nr. 20 (1124)
2.    Antanas Baltūsis-Žvejys. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Balt%C5%ABsis-%C5%BDvejys
3.    Antanas Baltūsis-Žvejys. Prieiga internete http://genocid.lt/datos/baltusis.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba