icon-sitemap

Dabrila Justinas

[gimė 1905 03 15 Našiškių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1941 06 22 ] - kunigas. Mokėsi Vilkaviškio ir Marijampolės g-jose. 1920 - 1926 mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1927 - 1928 LU teologijos-filosofijos fakultete. Kunigu įšventintas 1928 03 20. Toliau mokėsi pas jėzuitus Silezijoje, Olandijoje (Valkenburge), Romoje Gregorianum un-te, kur įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Dėl ligos nepadaręs įžadų, 1934 m. pasitraukė iš jėzuitų. 1935 m. prie Katalikų Veikimo Centro įsteigė pedagoginį kino teatrą ir išleido daug nejudomųjų filmų su atitinkamomis paskaitomis. Tarp jų 1936 m. pagamino M. K. Čiurlionio filmą iš 90 paveikslų. Bendradarbiavo „Tiesos kelyje“, „XX Amžiuje“. 1936 m. išsp. dainų rinkinį „Vai lėkite, dainos“. 1941 m. vasarą, išvykusį į Lankeliškių parapiją, besitraukdami bolševikai suėmė (drauge su kun. V. Balsiu ir kun. J. Petrika) ir Būdavonės miške žiauriausiu būdu juos nužudė. Vokiečių metais buvo pastatyti trys betoniniai kryžiai (suprojektavo kun. P. Brazauskas) kunigams kankiniams. Sugrįžę sovietai jį susprogdino. Paminklas buvo atstatytas 1989 m. 2000 Šventaisiais jubiliejiniais metais įtrauktas į XX amžiaus kankinių - tikėjimo liudytojų martirologą. Palaidotas Alksnėnų kapinaitėse.

Šaltiniai:
1.    Budavonės tragedijos minėjimo renginiai // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2011, birž. 16, p. 1.
2.     Žilinskas, Antanas. Budavonės tragediją menant / Antanas Žilinskas. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2015, birž. 20, p. 6.
3.     Dobkevičius K. Kraupios kunigų žudynės // XXI amžius, 2007-06-27, Nr. 49 (1546)
4.    Justinas Dabrila. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IV (Chakasija-Diržių kapinynas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. - 381 psl.
5.    Justinas Dabrila. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Justinas_Dabrila
6.    Justinas Dabrila, kunigas (1905 03 15-1941 06 22). Prieiga internete http://angelorum.lt/xxa-tikejimo-liudytojai/justinas-dabrila-kunigas-1905-03-15-1941-06-22/
7.    15 Lietuvoj nužudytų kunigų. Prieiga internete http://www.partizanai.org/index.php/15-lietuvoj-susaudytu-kunigu

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba