icon-sitemap

Dvaranauskas Vincentas

[gimė 1871 10 30 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1966 03 13 Marijampolėje] - kunigas, teologijos magistras. Mokėsi Suvalkų ir Lomžos progimnazijose, Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Seinų katedroje įvedė lietuvių kalbą. Prisidėjo prie lietuviško spaustuvės darbo rinkdamas lėšas. Redagavo ir leido „Artojaus šaltinį“. Rašė į katalikišką spaudą. 1911 m. vienas pirmųjų įstojo į J. Matulaičio atgaivintą marijonų vienuoliją. 1909 m. Seinų „Žiburio“ vadovas. Buvo daugelio prieškario pažangių organizacijų narys, keleto - vadovas. 1956 m. palaikė ryšius su Vatikanu.

Šaltiniai:
1.    Vincas Dvaranauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Dvaranauskas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba