icon-sitemap

Micuta Domas

[gimė 1895 04 15 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas. 1916 m. baigė M. Yčo g-ją Voroneže, 1917 - 1918 Charkovo universitete studijavo mediciną, 1921 - 1924 politinę ekonomiją Berlyne ir 1925 - 1926 Friburge (Šveicarijoje), kur gavo daktaro laipsnį. 1920 m. Steigiamojo Seimo Darbininkų redaktorius, 1926 - 1927 finansų ministro patarėjas, 1928 - 1941 Centrinio statistikos biuro direktorius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. išvyko į JAV. Reiškėsi ir visuomeninėje veikloje: 1917 - 1918 Charkovo liet. darbininkų sąjungos vicepirmininkas, 1917 m. atstovavo Charkovo lietuviams Petrapilio seime, 1919 m. vadovavo moksleivių ateitininkų organizacijai, 1919 - 1920 dalyvavo Darbo federacijos organizavime ir veikloje, priklausė Lietuvių verslininkų sąjungai (1938 valdyboje) ir kt.

Būdamas Centrinio statistikos biuro direktorius, labai daug prisidėjo sudarant „Statistikos metraščius“, „Lietuvos statistikos biuletenius“ ir kitus leidinius. Daug rašė ekonominiais klausimais „Tautos ūkyje“, bendradarbiavo „Ryte“, „Lietuvos  Aide“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Centrinio statistikos biuro direktorius DOMAS MICUTA -1938 m. Prieiga internete http://www.penki.lt/Centrinio-statistikos-biuro-direktorius-DOMAS-MICUTA--1938-m.media?id=50529

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba