icon-sitemap

Milkovaitis Karolis

[gimė 1915 03 28 Pilviškių k., Vilkaviškio aps. - 2005] - visuomenės veikėjas. 1940 - 1944 dirbo Kauno miesto Priešgaisrinėje apsaugoje; kapitonas. Per nacių okupaciją nuo vok. prievolių apsaugojo - 250 Kauno valdininkų, organizuodamas neva reikalingus priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos pagalbinius būrius ir skaitydamas jiems paskaitas. 1943 - 1944 žrn. „Policija“ ugniagesybos skyriaus redaktorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Buvo Rendsburgo ir Lübecko liet. pabėgėlių stovyklos komendantas, LB skyriaus pirmininkas. Rašė į liet. spaudą. 1950 m. persikėlė į JAV. Čikagoje, IL, baigė Belmonto Technikos mokyklą. Dirbdamas plastmasinių gaminių liejimo formų konstruktoriumi projektuotoju, 4 metus vakarais Allied Technikos institute studijavo pramonės inžineriją.

Buvo ALTS Čikagos sk. pirmininkas. 1976 - 1987 LŠS pirmininkas, nuo 1987 m. garbės narys. 1983 - 1987 Vasario 16-osios g-jos rėmimo centro komiteto pirmininkas. Nuo 1971 m. Lietuvių žurnalistų sąjungos narys, nuo 1991 m. centro valdybos pirmininkas. Nuo 1985 m. žrn. „Pensininkas“ redaktorius. Čikagos Jaunimo centro tarybos narys. Dienraščio „Draugas“ išlaikymo renginių komiteto vicepirmininkas. R. Kalantos paminklo Čikagoje sumanytojas ir statybos darbų vykdytojas. Laisvės kovų paminklo Čikagoje atnaujinimo komiteto pirmininkas. Gen. prof. S. Dirmanto pagerbimo komiteto sekretorius; jo biografiją aprašė periodikoje. Įvairių renginių, žymių žmonių pagerbimo komitetų pirmininkas, narys. Parašė eilėraščių rink. „Ledinės kregždės“ (1983), „Saulėtekių upės“ (1984), rinktinę „Akimirkų amžinybės“ (1991), romaną „Slibinų miške“ (1990), pjesę „Pavardžių atlietuvinimo biuras“ ir apysaką „Laukinukė“. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Šaulių žvaigždės medaliu, LŠS pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 330-331 psl.
2.    Karolis Milkovaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Milkovaitis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba