icon-sitemap

Oleka Petras (Oliakas, Goliakas)

[gimė apie 1856 Balčiūnų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. – 1925 ten pat] – valstietis, knygnešys. 19 a. 9 – 10 dešimtmetyje savo ūkyje buvo įsirengęs draudžiamosios liet. spaudos slėptuvę, pats jos parsigabendavo (talkino A. Kriaučeliūnas) arba gaudavo iš kitų knygnešių. Draudžiamąją liet. spaudą platino Pilviškių, Paežerių ir Alksnėnų apylinkėse. Daug išplatino „Varpo“, „Ūkininko“, „Vienybės lietuvininkų“ egzempliorių. Buvo įsitraukęs į „Sietyno“ draugijos veiklą, priklausė Pilviškių kuopelei. Jo namuose spauda buvo išskirstoma smulkiais ryšuliais ir siunčiama į Marijampolę arba Pilviškius. Prasidėjus draugijos bylai 1897 05 jo namuose per kratą slaptavietėse rasta draudžiamosios liet. spaudos, su jos platinimu susijusių laiškų, sąskaitų, užrašų knygelių. Nuo 1897 06 jam paskirtas kardomasisi areštas, po 4 mėn. paleistas už 500 rb. užstatą. 1899 m. nubaustas 3 mėn. kalėjimo ir 2 m. tremties. Kalėjo Kalvarijoje, ištremtas į Smolensko guberniją. 1902 m. grįžo į tėviškę.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
2.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 16: Naha – Omuta / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - 2009. - 800 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba