icon-sitemap

Olekas Juozapas

[gimė 1812 01 18 Kriauniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1890 10 27 Vilkaviškyje] - kunigas, teologijos magistras. Pradinius mokslus išėjo pas kaimo daraktorių. Vyresniojo brolio Andriejaus parengtas įstojo į Seinų apskrities vaivadijos mokyklą. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, 1833 m. įstojo į Varšuvos dvasinę seminariją, kuri 1935 m. buvo pervardinta į Dvasinę akademiją. Už uolumą , gerą pavyzdingą mokslą ir elgesį dvasinė vyresnybė dar seminarijoje besimokantį paskyrė Varšuvos kurčiųjų ir nebylių instituto kapelionu. Nuo 1862 m. klebonavo Varšuvoje. Valdžia buvo pasiūliusi jį į vyskupus ir 1883 m. jis nominuojamas tituliniu Arato vyskupu, įšventinamas Petrapilyje, kelionei neturėjo pinigų, tad kunigai surinko. Tuo pat metu norėdamas būti su lietuviais, lieka Vilkaviškio klebonu. Šv. Tėvas norėjęs paskirti Varšuvos arkivyskupu, bet atsisakė. Buvo labai paprastas, šelpė neturtingus, turėjo daug skolų.

Gyveno vargingai, turėjo daug nepriteklių. Namuose būdavo labai tvarkingai klojama lova, bet gulėdavo ant kilimėlio šalia lovos, buvo asketiško gyvenimo būdo. Aukų ir dovanų asmeniškai nepriimdavo - tik bažnyčiai ar nurodydavo kuriems žmonėms padovanoti, atiduoti. Labai dažnai važinėjo pas ligonius, tikinčiuosius. Pašventino labai daug bažnyčių visoje Sūduvos žemėje. Lenkijoje pragyveno apie 50 metų, bet lenku netapo, puikiai kalbėjo lietuviškai. Vyskupas buvo gailestingumo pavyzdys. Mirė Vilkaviškyje. Buvo palaidotas bažnyčios kriptoje. Vėliau, 1966 m. perlaidotas į kapines.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Vyskupas Juozas Oleka sugrįžo į katedros šventorių / Birutė Nenėnienė // Santaka. - 2012, birž. 12, p. 1.
3.    Vyskupas Juozas Oleka sugrįžo į Katedros šventorių: (1812-1837-1883 05 27-1890 10 27-2012 06 11) / Birutė Nenėnienė // Katalikas. - 2012, birž. 22, p. 2.
4.    Vyskupas Juozas Oleka sugrįžo į Vilkaviškio Katedros šventorių / Birutė Nenėnienė // XXI amžius. - 2012, birž. 15, p. 1, 7.
5.    Vyskupas Juozas Oleka (Hollak), jo genealogija, pašaukimas ir paskutinė valia / Kęstutis Žemaitis // Logos. - Nr. 49 (2006), p. 172-178.
6.    Vyskupas Juozas Oliakas [Oleka] : [Seinų vyskupo sufragano gyvenimo ir veiklos apžvalga] / J.A. // Vienybe lietuvninku. - 1890, gruod, 17 (Nr. 51), p. 5-6.
7.    Žemaitis, Kęstutis Vyskupas, lygiai tarnavęs dviem tautoms / Kęstutis Žemaitis // Aušra. – 2011, Nr. 20, p. 20-23. - Iliustr., portr.
8.    Juozapas Holiakas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 807 psl.
9.    Juozapas Holiakas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozapas_Holiakas
10.   Nenėnienė B. Vyskupas Juozas Olekas sugrįžo į Vilkaviškio Katedros šventorių. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/06/15/ora_01.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba