icon-sitemap

Trečiokas Albinas

[gimė 1893 10 28 Mažučių k., Virbalio vls., Vilkaviškio aps. - 1980 11 30 Largo, FL] - visuomenės veikėjas. Nuo 1911 m. Anglijoje mokėsi laivininkystės. 1917 m. atvykęs į JAV, dirbo „Amerikos lietuvio“ administracijoje, bendradarbiavo liet. spaudoje. 1918 - 1921 tautos fondo Newarko sk., NY, finansų sekretorius. 1918 - 1928 buvo Lietuvos atstatymo bendrovės iždininkas ir įgaliotinis Newarke. 1919 - 1920 Lietuvių statybos ir paskolos draugijos Newarke sekretorius ir reikalų vedėjas. 1920 m. Newarke atidarė kelionių ir pinigų siuntimo biurą. Vėliau įsigijo draudimo ir nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo teises, nuo 1927 m.ir notaro kontorą. Iki 1962 m. turėjo kelionių ir draudos biurą, notariatą. 1927 - 1955 New Jersey Liet. tarybos sekretorius. 1930 - 1953 Amerikos lietuvių ekonominio centro narys. Į JAV atvykus Lietuvos misijai, rūpinosi Lietuvos laisvės paskolos lakštų platinimu. 1937 - 1940 bendrovės „Lietuvių spauda“ pirmininkas, „Vienybės“ leidėjas. Buvo Amerikos lietuvių misijos pabėgėlių komiteto vicepirmininkas, ALTS centro valdybos, SLA Seimo komisijų, „Tėvynės mylėtojų“ draugijos centro valdybos, ALTo, BALFo narys, vienas JAV LB organizatorių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.31: Teleskopas – Tūbinės. - 1964. - 544 p.
3.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
4.    Tumėnas S. Lituanistiniai rinkiniai Kento (JAV) universiteto bibliotekoje. Gimtasai kraštas. Prieiga internete http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2_tumenas_2.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba