icon-sitemap

Valaitis Jeronimas

[gimė 1887 03 12 Paežerių k. ir vls., Vilkaviškio aps. – 1970 08 22] - kunigas. Baigė Marijampolės g-jos 5 klases ir Seinų kunigų seminariją. 1909 08 01 įšventintas kunigu, paskirtas Gižų vikaru. Gyveno JAV. Grįžus į Lietuvą 1920 08 28 paskirtas Lietuvos kariuomenės 1 pėst. pulko kapelionu. 1921 09 25 - pulko švietimo komisijos pirmininku. 1920 08 28 - 1922 08 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose prie neutralios zonos su lenkais. Nuo 1924 m. Aleksoto klebonas. 1928 m. išvyko į Braziliją ir Săo Paolo mieste suorganizavo Šv. Juozapo katalikų bendruomenę ir įkūrė lietuvišką parapiją. 1931 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Gižų klebonu., nuo 1937 m. Marijampolės kalėjimo kapelionas. Šias pareigas ėjo ir vokiečių okupacijos metu, bet vokiečių gestapo buvo nušalintas, nes per daug globojo kalinius. 1956 m. buvo Vilkaviškyje vikaru, o vėliau ten pat liko altaristu. Bendradarbiavo spaudoje, rašęs Skruzdės slapyvardžiu pamokamų apysakų Seinų „Šaltinyje“ ir kt. Mirė ir palaidotas Vilkaviškyje.

Šaltiniai:
1.    Dėl Antano Aleksandravičiaus paminklo „Pieta“ Aleksote. (2015). Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2015/07/17/zvil_03.html
2.    Kunigas Jeronimas Valaitis su nežinomų žmonių grupe, XX a. 4 deš. Prieiga internete https://www.limis.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba