icon-sitemap

Valaitis Jonas

[gimė 1888 01 26 Naudžių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1984 01 05 Floridoje] - pedagogas, rašytojas, vertėjas. 1908 m. baigė Marijampolės g-ją, priklausė slaptai moksleivių kuopelei, bendradarbiavo nelegaliame laikr. „Moksleivių draugas“. Varšuvos ir Sankt Peterburgo universitetuose studijavo matematiką. Priklausė Liet. studentų draugijai. I pasaul. karo metais tarnavo Žemietijų (savivaldybių) sąjungoje. Nuo 1917 m. dirbo Liet. centr. komitete ir vakariniuose suaugusiųjų kursuose. 1919 - 1925 Marijampolės realinės g-jos direktorius. 1925 - 1939 Vytauto Didžiojo g-jos Klaipėdoje mokytojas ir vakarinių suaugusiųjų kursų vedėjas. 1925 - 1932 Klaipėdos kr. mokytojų draugijos sekretorius. 1939 - 1940 Kauno VI g-jos mokytojas, vėliau „Aušros“ berniukų ir suaugusiųjų g-jų direktorius. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945 - 1949 mokytojavo Tübingeno (Vokietija) g-joje. Iki 1949 m. VLIKo Kultūros tarybos, LB Laikinojo organizacinio komiteto narys.

Apsigyvenęs JAV, prisidėjo prie M. Lietuvos bičiulių draugijos steigimo Niujorke, NY, vėliau Čikagoje buvo jos valdybos narys. Veikė Socialistų sąjungoje, Čikagoje jų atstovas Lietuvių taryboje. Bendradarbiavo „Darbe“, „Keleivyje“, „Naujienose“. Išleido eil. rink. „Senovės lietuvių dievai“ (1970), apysaką „Jaunamartė“ (1976), atsiminimų kn. „Praeities apybraižos 1900 - 1950“ (1974, brolio Kazio lėšomis), apsakymų rinkinį vaikams „Gedimino sapnas ir Neringa“ (1966), eiliuotą pasaką „Jonukas keliauja“ (1966). Iš rusų kalbos išvertė J. Baltrušaičio  eilėraščių (rink. „Žemės pakopos“, 1947) ir M. Zoščenkos satyrų (rink. „Satyrinės novelės“, 1962). 

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.33: Valeikienė – Vienne. - 1965. - 543 p.
2.    Jonas Valaitis (1888). Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Valaitis_(1888)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba