Varanka Motiejus

[gimė 1815 02 04 Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1871] - kunigas. Mokėsi savarankiškai ir su „daraktorių“ pagalba. Baigė rusišką dviklasę mokyklą. Ruošėsi savarankiškai, įstojo į neseniai (1826) įsteigtą domininkonų  vienuolyne Seinų kunigų seminariją. Vikaravo Seinų parapijose. Perkeltas į Griškabūdį, čia, apie 1850 m. atidarė pirmą privačią mokyklą. Šios mokyklos mokinius (tik vaikus) stosiančius į Marijampolės apskrities g-ją, mokė lotyniškai ir lenkiškai, kitus vaikus - tik lenkiškai. Iki šios mokyklos, Griškabūdyje (sudegė) ir Barzduose (buvo toli eiti) jau buvo po mokyklėlę. Įdomu tai, kad ir M. Varankos mokykloje vaikai (mokėsi tik berniukai) kartais gaudavo rykščių, nors kunigas buvo geras. Tuo laikmečiu zanavykuose buvo tik žinomos mokyklos: A. Tatarės Lukšiuose ir M. Varankos, dar buvo oficiali (valdinė) Naumiestyje. M. Varankos mokykloje mokėsi visa eilė Staugaičių. Po lenkmečio šioje, ir kitose mokyklose mokė tik rusiškai. Kunigas padėjo savo artimiesiems materialiai ir moraliai. Apie 1868 m. buvo perkeltas klebonu į Virbalį. Kiek galėdamas tvarkė bažnyčią, kleboniją, šventorių, kurie buvo gerokai apleisti. Mirdamas likusias santaupas paliko brolio sūnui. Mirė Virbalyje, palaidotas bendrų kapinių (dabar) centre.