icon-sitemap

Vencius Jurgis Morkus

[gimė 1855 Būdos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1938 11 30 Marijampolėje] - mokytojas, knygnešys, daraktorius. 1878 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, paskirtas mokytojauti Augustavo aps. (Lenkija) tarp unitų. Po dviejų metų (1880) perkeltas į savo gimtinę, į Paežerių mokyklą, 1883 m. - į Sasnavos mokyklą. Vaikus poterius mokydavo liet. kalba. Skaityti ir rašyti taip pat mokė lotyniškomis raidėmis lietuviškai. Gavę skundą ir padarę kratą pas mokinius surado kelias liet. knygas. Buvo areštuotas, nuvežtas į Marijampolės kalėjimą. Po savaitės paleistas, nubaustas 50 rb. bauda. Keturvalakių valdinėje mokykloje mokytojavo apie 40 metų. Pasirodžius „Aušrai“ buvo vienas aktyviausių aušrininkų. Mokytojaudamas valdinėse mokyklose slaptai mokė vaikus liet. skaityti ir rašyti, be to, dar liet. giesmių bei dainų, motyvuodamas, kad jam įsakyta mokyti tikybos. Po pamokų slaptai pasirinkęs kai kuriuos mokinius, mokė savo kambaryje lietuviškai iš liet. elementoriaus. Parūpindavo šiems savo mokiniams liet. elementorių. Rinko tautosaką. Buvo surinkęs apie 5000 įvairių kūrinių. Rašė straipsnius liet. enciklopedijai, lietuvių kalbos žodynui, periodinei spaudai.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba