icon-sitemap

Gavėnas Vincas

[gimė 1906 10 15 Paršinskų k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1944 06 14] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje, buvo ateitininkų kuopos vicepirmininkas. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1932 10 31 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulko kuopos vadu. 1940 10 05 paskirtas 2 kulkosvaidžių kuopos vadu. 1941 06 14 suimtas Varėnoje, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 metams, perkeltas į Taišetlagą, Irkutsko sr. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Vincas Gavėnas. Prieiga internete http://kdfm.limis.lt/laikotarpis/perziura/-/exhibit/preview/60000002818654?s_id=27VtmXnb00Luii9V&s_ind=898&valuable_type=EKSPONATAS

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba