icon-sitemap

Plečkaitis Jeronimas

[gimė 1887 12 10 Keturvalakių k., Vilkaviškio aps. - 1963 10 29 Pilviškiuose (Vilkaviškio r.)] –socialdemokratų  veikėjas, politikas. 1902 m. Virbalyje baigė dviklasę mokyklą rusų kalba. Nuo 1909 - 1910 dirbo Vokietijoje, Dortmundo mieste, anglių kasykloje „Hansa“ ir statė namus. Priklausė vokiečių profesinėms sąjungoms. 1914 m. buvo pašauktas į karą, tačiau kariauti nėjo. 1917 m. Marijampolėje baigė mokytojų kurus, vokiečių okupacinės valdžios įsteigtus lietuviams. 1917 - 1918 mokytojavo Vilkaviškio miesto mokykloje ir tris mėnesius Valavičių kaimo mokykloje. 1919 03 buvo paskirtas darbo ir socialinės apsaugos inspektoriumi Vilkaviškyje. Ten dirbdamas įsteigė Suvalkijos žemės ūkio darbininkų profesinę sąjungą. Nuo pat ankstyvos jaunystės dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje, dėl to ne kartą nukentėjo. Rusijoje vykstant 1905 - 1907 revoliucijai buvo suimtas ir nuteistas kalėti. 1918 m. už kalbą, pasakytą per viešą susirinkimą Vilkaviškio kino salėje, vėl buvo suimtas ir 6 savaites kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1920 05 išrinktas pagal LSDP sąrašą atstovu į Steigiamąjį Seimą. Nuo 1920 05 20 dirbo Žemės reformos komisijoje. Jis kaip LSDP atstovas buvo išrinktas ir į I, II, III Seimus.

Šaltiniai:
1.    Plečkaitis Jeronimas, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1960, t. 22, p. 119–120.
2.    Tamošaitis M., Plečkaitis Jeronimas.  Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 267-270.
3.    Jeronimas Plečkaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jeronimas_Ple%C4%8Dkaitis
4.    Jeronimas Plečkaitis (1887-1963). Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_k=1&p_d=98393

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba