icon-sitemap

Vasiliauskas-Vasys Antanas

[gimė 1902 01 15 Karpiejų k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps. - 1974] – mokytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ g-joje, Seinų kunigų seminarijoje. 1921 m. įgijo brandos atestatą, studijavo istoriją ir pedagogiką LU Humantarinių mokslų fakultete. 1929 - 1931 mokytojavo Utenos g-joje, vėliau Tauragės mokytojų seminarijoje. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1932 m. baigė VDU. Tobulinosi Vienos universiteto Istorijos skyriuje, kurį baigė 1936 m. įgijęs daktaro laipsnį. 1937 11 28 pakeltas į leitenantus. Tarybų Sąjungai užėmus Lietuvą  1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946-1949 m. Augsburge (Vokietijoje) buvo lietuvių gimnazijos direktorius ir 1946-1949 m. Pabaltijo universiteto Pinneberge asistentas-profesorius. 1949 m. išvyko į JAV. Filadelfijoje suorganizavo Lituanistinį institutą ir jam vadovavo. 1954 m. Fordhamo (New York) universitete rusų kalbos profesorius. Dalyvavo Lietuvių katalikų mokslų akademijos bei bendruomenės veikloje. Bendradarbiavo „Karyje“, „Žiburyje“, „Karo enciklopedijoje“. Paruošė mokslinius straipsnius, Vytauto Didžiojo diplomatiką. Senovė II tomas 1936, Žemaičių batalionas. Karo archyvas VIII t. 1937; Pirmoji Kauno popieriaus dirbtuvė. XXVII knygos mėgėjų metraštis II t. 1937; Nepriklausomybės keliu. Mūsų žinynas 2; 1938. Žąslių-Daugų operacija. Karo Archyvas, XII t., 1940 ir kt. Redagavo vadovėlį. Russian Area Reader. 1936. Mirė 1974 06 18 Filadelfijoje.

Šaltiniai:
1.    Antanas Vasys-Vasiliauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Vasys-Vasiliauskas
2.    Antanas Vasys-Vasiliauskas. Prieiga internete http://seniunija.graziskiai.lt/index.php?p=6
3.    Antanas Vasys. Prieiga internete http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=69%3A7407&id=1178%3Ami&option=com_content&Itemid=142
4.    Karininkas Antanas Vasiliauskas apie Nepriklausomybės kovas. Prieiga internete http://www.šaltiniai.info/files/istorija/IH00/Karininkas_A_Vasiliauskas_apie_Nepriklausomybes_kovas.IH0610.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba