icon-sitemap

Žebertavičius Vincas

[gimė 1921 02 24 Gražiškių k., Vilkaviškio aps. - 2010 03 29] - pedagogas, aktorius. Mokėsi Marijampolės g-joje, 1940 m. baigė mokytojų seminariją. Baigęs mokytojavo Graužiniuose prie Vokietijos sienos, vėliau Gražiškiuose. Sovietų kalintas Marijampolės kalėjime. Prasidėjus karui, išlaisvintas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Hanau liet. pabėgėlių stovykloje, vienus metus studijavo Frankfurto prie Maino universiteto Filosofijos fakultete. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Niujorke, NY. Čia įsijungė į V. Žukausko ir A .Škėmos dramos sambūrio veiklą; vaidino spektakliuose: V. Keturakio „Amerika pirtyje“, A. Škėmos „Žvakidė“ ir kt. 1952 m. persikėlė į Detroitą, MI. Iki 1983 m. dirbo bendrovėje „General Motors“ mechaninių įrankių skyriuje. 1952 - 1977 dalyvavo Z. Arlauskaitės - Mikšienės dramos mėgėjų sambūryje: buvo sambūrio pirmininkas, atliko pagr. vaidmenis apie 120 spektaklių. Talkino J. Pusdešrio dramos kolektyvui. Veikė LSS (turi puskautininkio laipsnį), BALFe.

Šaltiniai:
1.    Surgailis G. Antrasis Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo pėstitinkų pulkas. – Vilnius, 2014.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_zz.htm
3.    Lukoševičius A. (2011) Mokytojas iš Gražiškių vaidino Amerikos lietuviams. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=20442
4.    Šimkuvienė-Rosen S. Sunny Hills LB apylinkės lietuviai. Prieiga internete http://www.draugas.org/sunnyhillslb.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba