icon-sitemap

Dargis Vincas

[gimė 1870 11 22 Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1945 10 22 Marijampolėje] - kunigas, marijonas. 1882 - 1889 baigė Marijampolės g-ją. 1890 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią užbaigė 1894m. Įšventintas į kunigus 1894 07 01 Varšuvoje. Buvo slapto laikraščio „Knapt“ perrašinėtoju, nes turėjo gražų braižą. Penktame kurse klierikai išsirinko jį lietuvių draugijos „Viltis“ pirmininku. Vertė straipsnius, rašė į klierikų leidžiamą slaptą katalikišką spaudą ir ją platino. Jau kunigaudamas rašė ir į „Šaltinį“. Išvertė ir savo lėšomis išleido knygelę „Kaip garbinti Švč. Sakramentą“.

Už lietuviškų knygų, spaudos platinimą buvo persekiojamas caro valdžios ir ištremtas į Černigovo gubernijos Niežino m. kur išbuvo 3 metus. 1903 m. įkliuvus jo broliams knygniašiams, daroma krata ir jo bute. Vokiečiams sutikus 1918 09 12 grįžta į Lietuvą, stoja į Marijonų kongregaciją Marijampolėje ir čia dirba iki 1922 m. Tais pat metais skiriamas Kauno Marijonų vienuolyno vyresniuoju ir šv. Gertrūdos bažnyčios rektoriumi. Išbuvo iki 1933 m. Skolinosi ir rinko lėšas Amerikoje Kauno Marijonų namų statybai ir buvo jų viršininku. Nuo 1933 10 01 iki 1937 m. dirbo Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje klebonu, buvo marijonų namų vyresniuoju. Suremontavo bažnyčią. Mirė Žemaičių Kalvarijoje, palaidotas Marijampolėje, marijonų kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vincas Dargis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Dargis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba