icon-sitemap

Vaitkevičius Kazys

[gimė 1911 03 11 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1960 04 25 Derby (Anglija)] - spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Kybartuose, nuo 1922 m. Vilkaviškio g-joje. Veiklus skautų, šaulių ir tremtinių organizacijose. Dirbo Kauno finansų ministerijoje. Atgavus Vilnių ten dirbo ir lankė universitetą. Pasitraukęs į Vokietiją 1945 m. Tolko liet. stovykloje įkūrė skautų Kęstučio draugovę ir vėliau Vokietijoje Šarūno tuntą, kuriam vadovavo, 1947 m. surengė dvi skautų stovyklas, pasiekė paskautininkio laipsnį. 1947 m. atvyko į Angliją, organizavo skautus ir jų spaudą, tapo vadeivos pavaduotoju. Ilgametis Anglijos rajono vadas, skautininkas. 1950 m. pradėjo steigti Anglijos liet. skautų stovyklas. 1959 m. pakeltas į vyr. skautininkus. Rašė į „Skautų Aidą“, redagavo Šarūno „Kelią“ ir „Budėkime“, scenai parašė „Margį“, „Motiną“, Išdraskytą savo lizdą“ ir kt. Jo apsakymėlių rink. „Mažieji didvyriai“ išėjo 1963 m. Eilė raštų liko rankraščiuose. Įsteigė D. Britanijos Liet. Sąjungos Derby skyrių ir jam vadovavo, organizavo chorą.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba