icon-sitemap

Valaitis Kazimieras

[gimė 1866 10 19 Šūklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas. Mokėsi Marijampolės g-joje, kur baigęs 6 klases, vienerius metus mokėsi Varšuvos politechnikos mokykloje. Marijampolės g-joje susibičiuliavo su K. Prapuoleniu ir V. Kudirka. Vengdamas tarnybos rusų kariuomenėje, iškeliavo į JAV. Tuo laiku Detroite buvo steigiama lenkų seminarija. Valaitis mokė pirmuosius seminarijos klierikus matematikos, literatūros ir lotynų kalbos, o pats studijavo teologiją. Kunigu įšventintas 1889 m. vikaravo prie Šv. Vaitiekaus lenkų bažnyčios Detroite, paskui klebonas Hillyards, Mich. ir Parisville, Mich. Kai Detroite apsigyveno didesnis lietuvių skaičius, jis 1908 m. gavo vietos vyskupo leidimą kurti lietuvišką Šv. Jurgio parapiją, kurios klebonu buvo paskirtas pats. Ketverius metus klebonavęs, dėl sveikatos atsisakė klebono pareigų ir apsigyveno pas seseris felicietes kapelionu. Vėliau jau senatvėje, gyveno privačiai savo namelyje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba