icon-sitemap

Vebeliūnas Antanas

[gimė 1892 11 05 Šuklių k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 1979 11 08 Ąžuolų Būdoje (Kazlų Rūda)] - kunigas, visuomenininkas. Baigė pradinę mokyklą, 1907 - 1912 Vilkaviškyje privačią g-ją (su valstybine teise). 1912 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Vysk. A. Karosas įšventino į diakonus. Vebeliūnas išvyko į Mogiliovą, o iš ten į Petrapilio seminariją. 1916 05 08 įšventintas kunigu. Įstojo į Dvasinę akademiją. 1917 m. revoliucija sumaišė daug kam mokslus, kunigas atsiduria Vilianuose (Latvija) vikaru. 1918 m. grįžta į Lietuvą ir vikarauja Plokščiuose. 1919 m. prelatas S. Olekas pasikviečia į Naumiestį. Vėliau vikaravo Miroslave (Alytus). Nuo 1927 m. klebonas Veiveriuose ir progimnazijos kapelionas. Nuo 1928 m. klebonas, o nuo 1930 m. dekanas Šakiuose. 1933 m. klebonas Pajevonyje ir Bartninkų dekanas. Nuo 1937 m. - Sintautuose (Šakiai) - išbuvo 10 metų. Čia pirmą kartą aptvėrė Sintautų kapines ir inicijavo misija, joms atminti šventoriuje pastatytas kryžius.

1942 m. vokiečiams pareikalavus atiduoti visus tris varpus, jie buvo paslėpti - užkasti, 1954 m. rasti šventoriuje po žeme, o trečias Žvirgždaičiuose. Subombardavus ir nusiaubus bažnyčią 1944 m. klebonas gyveno Veršių k. ir šv. Mišias laikė Rūgių kaimo koplytėlėje, 1945 m. šv. Mišias aukojo klebonijoje. 1947 - 1954 dirbo Bagotojoje, čia sukūrė parapiją, pastatė bažnyčią, kartu aptarnavo Nemirus. Masiškai uždarinėjant sovietams bažnyčias, paskirtas altarista Griškabūdyje. Nuo 1953 m. klebonavo Aleksote, vėliau perkeltas į Aukštąją Panemunę. Ėjo Bažnytinio tribunolo teisėjo pareigas. Buvo altarista Ąžuolų Būdoje. Čia ir mirė, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1.    Strimaitis, V. Bagotoji: miestelio ir parapijos istorija.- Vilnius: Inforastras, 2011
2.    Antanas Vebeliūnas. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/avebarchyv.jpg
3.    Šv. Liudviko bažnyčia. Prieiga internete http://www.veiveriai.lt/sv-liudviko-baznycia/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba